Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Wzory dokumentów – instrukcje

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

 Załączniki do Wytycznych dla wnioskodawców:

Nr.Nazwa załącznika
1.Kwalifikowalni beneficjenci w polskiej części Programu
2.Kwalifikowalni beneficjenci w czeskiej części Programu
3.Wykaz kontroli formalnej
4.Wykaz kontroli kwalifikowalności
5.Siatka oceny
6.Definicje wskaźników
7.Pomoc publiczna
8.Projekty generujące dochód
9.Kwalifikowalność wydatków dla polskich partnerów
10.Wykaz jednostek bez osobowości prawnej w polskiej części Programu
11.Pełnomocnictwo do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowalnego podpisu elektronicznego

Wniosek o dofinansowanie projektu – aplikacja internetowa  MS2014+

MS2014+ jest to aplikacja internetowa, za pomocą której wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów. Cały portal internetowy dotyczy wszystkich programów operacyjnych w Republice Czeskiej, a Program INTERREG V-A jest tylko jego częścią. Aplikacja dotycząca Funduszu Mikroprojektów w ramach INTERREG V-A jest dostępna na stronie https://mseu.mssf.cz

Poniżej załączony jest dokument w formacie WORD dotyczący wszystkich opisowych punktów wniosku o dofinansowanie. Zanim wniosek zostanie wpisany do generatora wniosków sugerujemy, aby wpisać wszystkie działania i inne istotne informacje w tym dokumencie, a później tylko przekopiować treści do aplikacji MS2014+

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

Lp.ozn.Nazwa załącznika
AZałączniki ogólne
1.A.1Porozumienie o współpracy w ramach mikroprojektu – typ A
2.A.2Deklaracja współpracy – typ B, C
3.A.3Mapa, szkice lokalizacyjne sytuujące mikroprojekt
4.A.4Szczegółowy budżet projektu
5.A.5Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów
6.A.6Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu
7.A.7Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera
BZałączniki specyficzne
Załącznik do mikroprojektów obejmujących pomoc publiczną:
8.B.1Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis
Załącznik do mikroprojektów generujących dochód:
9.B.2Tabela do realnej kalkulacji dochodów w mikroprojekcie oraz Metodologia wypełnienia tabeli dochodów w mikroprojekcie
10.B.3Specyfikacja zakupu towarów i usług
CDodatkowe załączniki
11C.1Oświadczenie o zapewnieniu wykorzystania studiów, strategii, planów itp. w praktyce
12C.2Opis mikroprojektu w j. czeskim – instrukcja
13C.3AOświadczenie o kwalifikowalności VAT – A
14C.3BOświadczenie o kwalifikowalności VAT – B
15C.4Umowa w sprawie jednostek organizacyjnych
16C.5Oświadczenie – mikroprojekt realizowany przez jednostkę bez osobowości prawnej
DZałączniki obowiązkowe dla projektów inwestycyjnych
17D.1Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
18D.2Dokumentacja techniczna
19D.3Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub ostatnia strona dziennika budowy
20D.4Oświadczenie RDOŚ dot. wpływu projektu na obszary Natura 2000
21D.5Oświadczenie dot. Raportu OOŚ/ Raport OOŚ
22D.6Opis techniczny inwestycji (jeśli brak jest dokumentacji technicznej, a projekt nie jest realizowany w formule Zaprojektuj i wybuduj)
23D.7Program funkcjonalno-użytkowy (wyłącznie dla projektów realizowanych w formule Zaprojektuj i wybuduj)
24D.8Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
25D.9Załącznik dla mikroprojektów obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej
26poprawkiOświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku projektowego poza zakres Wezwania (ten załącznik składa się tylko z poprawkami do wniosku)
EZałączniki do złożenia przed podpisaniem Umowy o Finansowanie
27E.1Dokument identyfikujący nr rachunku bankowego
28E.2Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację mikroprojektu