Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Základní informace

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU MALÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU PRADĔD
REALIZOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE INTERREG ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2021-2027

 

 

Fond malých projektů je zvláštní nástroj určený na podporu menších projektů na regionální úrovni s přeshraničním dopadem. Hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a hospodářských vztahů.

Administrativa a finanční řízení Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 bude podstatně jednodušší, jelikož z nařízení vyplývá povinnost uplatnění zjednodušených metod  vykazování, a to u všech menších projektů s hodnotou do 100.000 EUR. Mezi zjednodušené metody  vykazování nákladů se řadí použití jednotkových nákladů(tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb (tzv. flat rates), případně kombinace všech těchto třech typů. Fond malých projektů bude v novém období podporovat rozvoj cestovního ruchu (priorita 2) a dále měkké aktivity určené pro spolupráci institucí a obyvatel (priorita 4).

Priorita 2 – Cestovní ruch

Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí – priorita spravována českým sekretariátem Euroregionu Praděd se sídlem ve Vrbně pod Pradědem

Detailní informace o projektových příležitostech v rámci priority 2 naleznete na webových stránkách: https://www.europraded.cz/interreg-erp/

Priorita 4 – Spolupráce institucí a obyvatel

Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí – priorita spravována polským sekretariátem Euroregionu Praděd se sídlem v Prudniku

 

Programové území Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

Polská strana:

vojvodství Opolské – powiaty: brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki, město Opole

Česká strana:

okresy: Jeseník (s výjimkou katastru obce Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov

Alokace pro malé projekty

Finanční rozsah dotace EFRR

Priorita 2

Výše podpory EFRR:

 • minimální výše malého projektu je 2 500 EUR, výše podpory (80 %) z EFRR je 2 000 EUR. V případě společného projektu musí podíl partnera (partnerů)
  z druhé země činit nejméně 10 % z celkových způsobilých výdajů, ne méně než 2 500 EUR
 • maximální výše financování z EFRR je 40 000 EUR pro samostatný projekt a 80 000 EUR pro projekt s vedoucím partnerem

Priorita 4

Výše podpory EFRR:

 • minimální výše malého projektu je 1 500 EUR, výše podpory (80 %) z EFRR je 1 200 EUR. V případě společného projektu musí podíl partnera (partnerů) z druhé země činit nejméně 10 % z celkových způsobilých výdajů, ne méně než 1 500 EUR
 • maximální výše financování z EFRR je 30 000 EUR pro samostatný projekt a 60 000 EUR pro projekt s vedoucím partnerem

Výše dotace EFRR

Financování z EFRR: 80%

Z vlastních zdrojů: 20%*

* U polských příjemců malých projektů – spolufinancování ze státního rozpočtu je možné až do výše 10 % vlastních zdrojů (týká se pouze nevládních organizací, sdružení územních samosprávných celků a evropských seskupení územní spolupráce)

Financování malých projektů

 • Zálohové ani průběžné financování malých projektů není umožněno
 • Předfinancování malých projektů je z vlastních zdrojů žadatele
 • Financování v EUR – kurzové riziko nese žadatel
 • Zavedení zjednodušených metod vykazování by však mělo zásadně urychlit závěrečnou kontrolu malých projektů a tím i celý proces proplácení dotace

Typy malých projektů

 • Společný projekt s principem vedoucího partnera (dříve projekt typu A) – předkládána společná žádost a projekt je realizován společně, je umožněna účast partnerů z jiného euroregionu (projekt se řídí pravidly FMP dle Vedoucího partnera)
 • Samostatný projekt (dříve projekt typu C) – malý projekt bez finanční účasti zahraničního partnera, partner se účastní přípravy a realizace projektu, zapojen je společný personál

Způsobilé aktivity v rámci Priority 4 – priorita řízená polským sekretariátem Sdružení polských obcí Euroregionu Pradziad
se sídlem v Prudniku

Cílem této priority je prohlubování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

Podporované aktivity priority 4:

1) Podpora spolupráce institucí

Podporovány jsou aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat.

Financovány mohou být následující aktivity:

 • síťování institucí
 • jazykové vzdělávání pracovníků (českého a polského jazyka)
 • sdílení dobré praxe
 • výměnné stáže pracovníků institucí a jejich příspěvkových organizací

2) Projekty typu „people to people“

Podporovány jsou aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a společných společenských a kulturních projektů. Jde o aktivity, které zvyšují úroveň vzájemného
poznání a porozumění, budují důvěru mezi místními komunitami na obou stranách hranice a přispívají k sociální a občanské soudržnosti přeshraničního regionu.

Způsobilí příjemci, tj. kdo může předkládat projekty v CZ

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci
 • Vzdělávací instituce včetně vysokých škol
 • Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
 • Církve a náboženské spolky
 • Sociální družstva

Hlavní cílové skupiny

 • obyvatelé přeshraničního regionu
 • turisté a návštěvníci regionu
 • orgány veřejné správy, úřady a instituce
 • zaměstnanci orgánů veřejné správy
 • instituce vzdělávacího systému
 • organizace občanské společnosti

Každý malý projekt, aby mohl být financován musí přispívat alespoň k jednomu ze stanovených cílů Fondu malých projektů v Euroregionu Praděd, tj.:

1.Překonání dopadů příhraniční polohy těchto oblastí

2.Zmírnění dopadů vylidňování a stárnutí populace, přizpůsobení vzdělávání potřebám trhu práce.

3.Častější partnerství mezi městy, obcemi a organizacemi s podobným ekonomickým a demografickým potenciálem.

4.Posílení institucionálních kapacit a rozvoj spolupráce mezi institucemi v EP

5.Zvýšení aktivity institucí a organizací, které jsou ve větší vzdálenosti od česko-polské hranice

6.Zvýšení počtu spolupracujících veřejných institucí

7.Posílení spolupráce mezi neziskovými organizacemi, včetně těch z oblastí podpory podnikání

8.Prohloubení kulturní a sportovní spolupráce v Euroregionu Praděd

9.Posílení spolupráce mezi vzdělávacími a pečovatelskými institucemi

10.posílení udržitelnosti spolupráce bez nutnosti dalšího financování

11.Snížení  jazykových bariér mezi obyvateli česko-polského pohraničí

12.Posílení vzájemné důvěry, vzájemné identity obyvatel Euroregionu Praděd a povědomí o společné historii a životním prostředí

13.Prohloubení spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, klimatických změn, bezpečnosti a fungování záchranných a preventivních služeb (policie, hasiči, hygiena)

Indikátory výstupu a výsledku v malých projektech v prioritě 4

 • Již ve fázi předložení žádosti musí být indikátory zvoleny vhodně, správně a v souladu s Pravidly, popsanými v přílohách č. 5 a 6 Směrnice pro žadatele
 • Cílové hodnoty zvolených indikátorů musí být v každém malém projektu stanoveny realisticky

Malé projekty pro úzkou cílovou skupinu (metoda jednotkových cen):

 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce výstupový indikátor 917001 (RCO87)
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu výsledkový indikátor 917201 (RCR84)
 • Účast na společných přeshraničních akcích výstupový indikátor 914101 (RCO81)

Malé projekty pro širokou cílovou skupinu (metoda návrhu rozpočtu – draft budget):

 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce – výstupový indikátor 917001 (RCO87)
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu – výsledkový indikátor 917201 (RCR84)
 • Společně organizované přeshraniční veřejné akce – výstupový indikátor 914001 (RCO115)
 • Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu – výsledkový indikátor 918201

Ostatní malé projekty (metoda návrhu rozpočtu – draft budget):

 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce výstupový indikátor 917001 (RCO87)
 • Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu výsledkový indikátor 917201 (RCR84)

Pokud se bude jednat o tzv. smíšený projekt (např. pro úzkou a širokou cílovou skupinu), měly by být v žádosti uvedeny ukazatele pro každý typ projektu.

Realizace a vyúčtování malých projektů

 • Zjednodušené vykazování má za cíl maximální možnou mírou usnadnit jak přípravu projektové žádosti, tak následné závěrečné vyúčtování malých projektů, a tím i zásadně urychlit celý proces proplácení dotace
 • V rámci závěrečného vyúčtování tak již nebudou dokládány a kontrolovány konkrétní účetní doklady (žadatel musí vést účetnictví)
 • V průběhu kontroly vyúčtování po ukončení realizace projektu bude Správcem ověřováno, že byl projekt realizován podle schválené projektové žádosti – doložení podrobné závěrečné zprávy a dalších podpůrných dokumentů, prezenčních listin, fotodokumentace apod.

Způsoby účtování výdajů budou záviset na typu projektu předloženého v rámci priority 4:

Akce pro úzkou cílovou skupinu

 • Předem lze definovat předpokládaný počet účastníků bude použita metoda jednotkových nákladů
 • Žadatel předloží rozpočet, ve kterém způsobilé výdaje jsou stanoveny podle počtu osob a počtu dní (tzv. osobodny) – počet osob X počet dní = počet osobodní X sazba dle typu akce = jednotkový náklad
 • Rozpočet = jednotkové náklady pro aktivitu + jednorázová částka pro povinnou publicitu (lump sum)

Projekty pro úzkou cílovou skupinu – jednotkový náklad:

Typy aktivit:

 • Sportovní aktivity a aktivity spolků                      30 EUR/osoboden
 • Tábory a výměnné pobyty                                          47 EUR/osoboden
 • Konference a workshopy                                            44 EUR/osoboden
 • Poznávací/turistické zájezdy, výlety, exkurze 36 EUR/osoboden
 • Výukové a vzdělávací akce                                         36 EUR/osoboden

Povinná publicita – jednorázová částka                        35 EUR/projekt

Akce pro širokou cílovou skupinu / ostatní malé projekty

Aktivity pro širokou cílovou skupinu a pro veřejnost, u kterých není známý předpokládaný počet účastníků/ ostatní malé projekty – bude použita metoda jednorázových plateb, resp. paušálních částek (lump sums)

Může se jednat o následující akce:

 • festivaly a koncerty
 • veletrhy a trhy
 • dožínky
 • veřejné slavnosti
 • hromadné sportovní aktivity bez registrace

Žadatel předkládá návrh rozpočtu (tzv. draft budget) pouze na:

 • externí služby
 • vybavení

Ostatní kategorie nákladů budou stanoveny jako paušální částky z těchto dvou osvědčených kategorií:

paušální sazby na mzdové výdaje (20%):

 • režijní/administrativní výdaje (15% z mezd)
 • cestovní výdaje (15% z mezd)