Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Promocja / Propagace

ZASADY PROMOCJI / PRAVIDLA PROPAGACE

Wnioskodawcy i beneficjenci Programu Interreg Czechy-Polska są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej promocji oraz poinformowania w odpowiedni sposób opinii publicznej, że dany mały projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Žadatelé a příjemci podpory z programu Interreg Česká republika – Polsko jsou povinni zajistit odpovídající publicitu a vhodným způsobem informovat veřejnost o tom, že malý projekt byl podpořen Evropskou unií.

Wnioskodawca w odpowiedniej rubryce wniosku o dofinansowanie opisuje działania promocyjno-informacyjne zapewniające promocję małego projektu i UE. Niespełnienie ich może skutkować zmniejszeniem lub brakiem wypłaty dotacji, lub zwrot już wpłaconych środków.

Žadatel v příslušné části žádosti o dotaci popíše propagační a informační opatření zajišťující propagaci malého projektu a EU. Pokud tak neučiní, může dojít ke snížení nebo nevyplacení dotace nebo k vrácení již vyplacených finančních prostředků.

Więcej informacji na temat wykorzystania logotypów na stronie / Více informací o používání loga naleznete na  https://www.cz-pl.eu/pl/logotyp

Instrukcja używania / Manuál k použití – logo Interreg

Pobierz logo Interreg / Stáhnout logo Interreg .zip

Pobierz logo Euroregionu Pradziad / Stáhnout logo Euroregionu Praděd

Oznakowanie dokumentów FMP / Označení dokumentů .doc

Prezentacja zasad promocji Programu Interreg Cz-Pl / Představení pravidel propagace programu Interreg Cz-Pl