Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Informacje podstawowe

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW

W EUROREGIONIE PRADZIAD REALIZOWANYM ZE ŚRODKÓW

INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

 

Fundusz Małych Projektów jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym mających wpływ transgraniczny. Głównym celem jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w obszarach kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Administracja i zarządzanie finansowe Funduszem Małych Projektów w okresie programowania 2021-2027 będzie znacznie prostsze, ponieważ z rozporządzenia wypływa obowiązek stosowania uproszczonych opcji sprawozdawczości dla wszystkich mniejszych projektów o wartości do 100 000 EUR. Uproszczone opcje sprawozdawczości kosztów obejmują stosowanie kosztów jednostkowych (unit costs), kwot ryczałtowych (lump sums) i stawek zryczałtowanych (flat rates) lub kombinacji wszystkich trzech.

W nowym okresie Fundusz Małych Projektów będzie wspierał rozwój turystyki (Priorytet 2) oraz działania miękkie na rzecz współpracy między instytucjami i mieszkańcami pogranicza (Priorytet 4).

Priorytet 2 – Turystyka

Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego – Priorytet zarządzany przez czeski Sekretariat Euroregionu Pradziad z siedzibą we Vrbnie pod Pradědem

Szczegółowe informacje o możliwości realizacji projektów w Priorytecie 2 znajdują się na stronie: https://www.europraded.cz/interreg-erp/

Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców

Cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego – Priorytet zarządzany przez polski Sekretariat Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku

Obszar wsparcia Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad

Po stronie polskiej zamyka się w obszarach administracyjnych powiatów: brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, nyskiego, krapkowickiego, oleskiego, namysłowskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego oraz miasta Opole.

Po stronie czeskiej zamyka się w obszarach powiatów: Jeseník (z wyjątkiem katastru gminy Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov, Prostějov.

Alokacja na małe projekty 

Zakres finansowy dofinansowania z EFRR

Priorytet 2

 • 2 000 – 40 000 EUR … projekt samodzielny
 • co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – 80 000 EUR … projekt z partnerem wiodącym

Priorytet 4

 • minimalna wartość małego projektu to 1.500 EUR, a wysokość dofinansowania (80%) z EFRR to 1.200 EUR.
  W przypadku projektu wspólnego udział partnera/-ów z drugiego kraju wynosi co najmniej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, ale nie mniej niż 1.500 EUR
 • maksymalna wartość dofinansowania z EFRR to 30.000 EUR w projekcie samodzielnym i  60.000 EUR w projekcie z partnerem wiodącym

Montaż finansowy:

Dofinansowanie z EFRR: 80%

Wkład własny: 20%*

*Dla polskich wnioskodawców – możliwe jest współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 10% wkładu własnego (tylko dla organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej)

Finansowanie małych projektów

 • Nie ma możliwości zaliczkowego lub bieżącego finansowania projektów
 • Prefinansowanie małych projektów odbywa się ze środków własnych wnioskodawcy
 • Finansowanie w EUR – ryzyko kursowe ponosi wnioskodawca
 • Wprowadzenie uproszczonych metod raportowania powinno jednak znacznie przyspieszyć końcową kontrolę małych projektów, a tym samym cały proces zwrotu dotacji

Polskie NGOs, jako beneficjenci Funduszy Małych Projektów mogą liczyć na wsparcie finansowe #MFiPR w formie nieoprocentowanej płatności zwrotnej, stanowiącej maksymalnie 50% kwoty planowanego dofinansowania projektu z EFRR, zgodnie z zawartą umową albo decyzją o dofinansowanie wskazaną we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Więcej informacji o możliwości uzyskania wsparcia: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dla-polskich-ngos—beneficjentow-interreg?fbclid=IwAR1xiA4T8o3yhWXy-WgvE2oyya_mLYDRmlddTDOEEGFbAn2cVwKSc-uCePA

Typy małych projektów

 • Projekt wspólny z zasadą partnera wiodącego (dawniej projekt typu A) – składany jest wspólny wniosek i projekt jest realizowany wspólnie, dopuszczalny jest udział partnerów z innego euroregionu (projekt podlega zasadom FMP zgodnie z Partnerem Wiodącym)
 • Projekt samodzielny (dawniej projekt typu C) – mały projekt bez udziału finansowego partnera zagranicznego, partner z drugiej strony granicy uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektu, zaangażowany jest wspólny personel

Działania kwalifikowalne w ramach Priorytetu 4 – Priorytet zarządzany przez polski Sekretariat Euroregionu Pradziad

Celem jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego.

Wspierane działania:

 • Wsparcie współpracy instytucji

Wspierane są działania mające na celu stworzenie warunków do współpracy i zwiększenie zainteresowania instytucji współpracą transgraniczną. Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:

 • tworzenie sieci współpracy instytucji
 • szkolenia językowe pracowników (języka polskiego i czeskiego)
 • współdzielenie dobrych praktyk
 • staże pracowników instytucji i ich jednostek budżetowych.

 

 • Projekty typu „people to people”

Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego poznania i  zrozumienia, budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu stronach granicy oraz przyczyniają się do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

Kwalifikowalni beneficjenci:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje, podmioty, jednostki utworzone przez władze publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • instytucje edukacyjne (w tym uczelnie wyższe)
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • spółdzielnie socjalne

Główne grupy docelowe:

 • mieszkańcy regionu transgranicznego
 • turyści i osoby odwiedzające region
 • podmioty, organy i instytucje administracji publicznej
 • pracownicy organów administracji publicznej
 • instytucje systemu edukacji
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Każdy mały projekt, aby mógł dostać dofinansowanie, musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego z określonych celów Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad, tj.:

 1. Przezwyciężanie skutków przygranicznego położenia tych terenów
 2. Łagodzenie skutków depopulacji i starzenia się społeczeństwa, dostosowaniu edukacji do potrzeb rynku pracy
 3. Zwiększenie ilości partnerstw pomiędzy miastami, gminami i organizacjami o podobnym potencjale gospodarczym i demograficznym
 4. Wzmocnieniu zdolności instytucjonalnych i rozwój współpracy instytucji w Euroregionie Pradziad
 5. Zwiększenie aktywności instytucji i organizacji, które są w większej odległości od granicy polsko-czeskiej
 6. Zwiększenie ilości organizacji działających na rzecz społeczeństwa
 7. Wzmocnieniu współpracy instytucji pozarządowych w tym okołobiznesowych
 8. Pogłębianie współpracy w dziedzinie społecznej, kulturalnej i sportowej w Euroregionie Pradziad
 9. Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami wychowawczymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi
 10. Wzmocnienie trwałości współpracy bez konieczności dalszego finansowania
 11. Zmniejszenie barier językowych wśród mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego
 12. Wzmocnienie wzajemnego zaufania, wzajemnej tożsamości mieszkańców Euroregionu Pradziad oraz świadomości wspólnej historii i środowiska naturalnego
 13. Pogłębienie współpracy w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatu, bezpieczeństwa i działania służb ratunkowych i prewencyjnych (policja, straż pożarna, sanepid)

Wskaźniki produktu i rezultatu w małych projektach w Priorytecie 4

Wnioskodawca musi wybrać następujące wskaźniki zgodnie z charakterem działań związanych z jego małym projektem:

Małe projekty do wąskiej grupy docelowej (stawki jednostkowe)

 • wskaźnik produktu 917001 (RCO87) – Organizacje współpracujące ponad granicami
 • wskaźnik produktu 914101 (RCO81) – Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych
 • wskaźnik rezultatu 917201 (RCR84) – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu

Małe projekty do szerokiej grupy docelowej (metoda projekt budżetu – draft budget)

 • wskaźnik produktu 917001 (RCO87) – Organizacje współpracujące ponad granicami
 • wskaźnik produktu 914001 (RCO115) – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne
 • wskaźnik rezultatu 917201 (RCR84) – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu
 • wskaźnik rezultatu 918201 – Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu

Pozostałe małe projekty (metoda projekt budżetu – draft budget)

 • wskaźnik produktu 917001 (RCO87) – Organizacje współpracujące ponad granicami
 • wskaźnik rezultatu 917201 (RCR84) – Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu

Realizacja i rozliczanie małych projektów

Uproszczona metoda rozliczania małych projektów

 • Uproszczone metody rozliczania wydatków mają na celu maksymalne ułatwienie zarówno przygotowania wniosku projektowego, jak i późniejsze rozliczenie małych projektów, a tym samym znaczne przyspieszenie procesu refundacji poniesionych wydatków
 • W ramach rozliczenia projektu nie będzie konieczności składania i sprawdzania konkretnych dokumentów księgowych
 • W trakcie kontroli rozliczenia po zakończeniu realizacji projektu Zarządzający będzie weryfikować, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem projektowym na podstawie szczegółowego raportu końcowego i innych dokumentów pomocniczych: list obecności, dokumentacji zdjęciowej itp.

Sposób rozliczania projektów w Priorytecie 4 będzie zależał od rodzaju realizowanych działań:

Małe projekty skierowane do wąskiej grupy docelowej – stawka jednostkowa:

Składając wniosek projektowy wnioskodawca określa liczbę dni wydarzenia i liczbę uczestników, tzw. liczbę osobodni, która w połączeniu z wybranym rodzajem działania tworzy strukturę budżetu.

Typy działań:

 1. Działania sportowe i działania związków, stowarzyszeń…………..30 EUR/osobodzień
 2. Obozy i pobyty wymienne…………………………………………………………47 EUR/osobodzień
 3. Konferencje i warsztaty…………………………………………………………….44 EUR/osobodzień
 4. Wyjazdy poznawcze/turystyczne, wycieczki, zwiedzanie………….36 EUR/osobodzień
 5. Wydarzenia związane z nauczaniem i edukacją…………………………36 EUR/osobodzień

Obowiązkowa promocja – jednorazowa kwota …………………………….35 EUR/projekt

Małe projekty skierowane do szerokiej grupy docelowej – projekt budżetu (draft budget)

Działania dla szerokiej grupy docelowej, w przypadku której nie będzie znana przewidywana liczba uczestników – zastosowana będzie metoda kwot ryczałtowych (lump sums).

Mogą to być następujące wydarzenia: 

 • festiwale i koncerty
 • targi i jarmarki
 • dożynki
 • publiczne festyny
 • działania sportowe o charakterze masowym bez konieczności rejestracji

Wnioskodawca przygotowuje szczegółowy budżet dla dwóch kategorii kosztów:

  • usługi zewnętrzne
  • wyposażenie

Pozostałe kategorie kosztów ustalone będą w formie ryczałtów z tych dwóch sprawdzonych kategorii:

  • 20% kosztów personelu, a następnie z kosztów personelu:
 • 15% koszty administracyjne
 • 15% koszty podróży

Pozostałe małe projekty – projekt budżetu (draft budget)

W ramach FMP mogą być realizowane także inne małe projekty o ile takie projekty mieszczą się w zakresie i celach danego FMP. W przypadku priorytetu 4 może to dotyczyć np. opracowań studyjnych, folderów lub publikacji.

Wnioskodawca przygotowuje szczegółowy budżet dla dwóch kategorii kosztów:

  • usługi zewnętrzne
  • wyposażenie

Pozostałe kategorie kosztów ustalone będą w formie ryczałtów z tych dwóch sprawdzonych kategorii:

  • 20% kosztów personelu, a następnie z kosztów personelu:
 • 15% koszty administracyjne
 • 15% koszty podróży