Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Statut Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Stowarzyszenie Gmin Polskich EUROREGIONU PRADZIAD, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie jest polską stroną Euroregionu Pradziad

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może działać także za granicą.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Prudnik w Województwie Opolskim.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie używa godła ustalonego przez Parlament Euroregionu [Załącznik nr1] oraz pieczęci [Załącznik nr2].

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko-czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach:
 • planowania gospodarki przestrzennej,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • rozwoju gospodarczego, handlu i usług,
 • turystyki, sportu i rekreacji,
 • transportu i łączności, w tym rozwoju przejść granicznych i modernizacji dróg,
 • oświaty, nauki, kultury, sztuki i ochrony zdrowia,
 • kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży,
 • zapobiegania przestępczości,
 • wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
 • odnowy wsi i rolnictwa,
 • innych dziedzin wspólnego zainteresowania.
 1. Wspieranie działań zmierzających do integracji europejskiej.
 2. Inicjowanie powstawania i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia i podnoszenie ich zdolności do absorpcji środków pomocowych.
 3. Promocja Euroregionu Pradziad (w tym m.in. samorządów lokalnych, organizacji i firm z jego terenu).
 4. Udział w strukturach opiniujących projekty i zarządzających programami w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działań gmin i powiatów oraz osób prawnych i fizycznych, które odpowiadają celom Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie i udział w organizacji imprez gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz sympozjów, seminariów, konferencji itp. służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Współdziałanie z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych oraz innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
 4. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Wydawanie i rozprowadzanie materiałów promocyjnych.

§ 8

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako: 9133Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym:
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być gminy i powiaty położone w Województwie Opolskim.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz systematyczną pomoc finansową lub rzeczową akceptowaną przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób zasłużyły się dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zarządu gminy lub powiatu sporządzony na podstawie uchwały rady gminy lub powiatu.
 5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.
 7. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz organów Euroregionu Pradziad,
 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 • odwoływanie się do Walnego Zebrania Członków od uchwały naruszającej jego prawa lub interesy, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uchwały.
 1. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek członkowskich w ustalonej wysokości oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem praw wyborczych, posiada prawa określone w § 12 ust. 1.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w obradach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dwanaście miesięcy, pomimo pisemnych upomnień,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego będącego osobą fizyczną w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
 • pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
 1. W przypadkach określonych w ust. 1 a dotyczących członków zwyczajnych i honorowych orzeka Walne Zebranie Członków a w przypadkach dotyczących członków wspierających orzeka Zarząd. O skreśleniu lub wykluczeniu członka winien on być powiadomiony pisemnie z podaniem przyczyny skreślenia lub wykluczenia, ze wskazaniem prawa do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
 3. O zmianach członkostwa zwyczajnego łącznie ze zmianami terytorium Stowarzyszenia należy informować Euroregion Pradziad – część polską i czeską.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Władze Stowarzyszenie są organami polskiej strony Euroregionu Pradziad.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych, spośród swoich przedstawicieli.
 2. Wybory władz Stowarzyszenia powinny się odbywać w przeciągu pół roku po wyborach samorządowych do rad gmin i powiatów.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych.
Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności liczby członków zwyczajnych określonej w § 16 ust. 3 i obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1 i 2.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek Prezydium.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbywać w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na umotywowane żądanie co najmniej siedmiu członków zwyczajnych.
 1. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. Uchwalanie budżetu,
 5. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. Wybór reprezentantów Stowarzyszenia do organów Euroregionu PRADZIAD,
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. Ustalanie zasad i wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych i innych świadczeń oraz ulg od tych składek lub świadczeń,
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. Podejmowanie uchwał o skreślaniu z listy członków zwyczajnych,
 11. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 12. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 13. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 14. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 16. Podejmowanie uchwał przekraczających zwykły zarząd.

Zarząd
§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Członkowie Zarządu są delegatami do Parlamentu Euroregionu Pradziad.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
 4. Zgromadzeni na posiedzeniu Zarządu członkowie mogą uchwalić głosowanie tajne.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 6. O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia prezes lub, w razie jego nieobecności, wiceprezes, co najmniej na siedem dni przed jego terminem podając: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.
 7. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół,który podpisuje sekretarz i prezes Zarządu.
 8. Osobą upoważnioną do reprezentowania polskiej strony Euroregionu Pradziad jest Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

§ 22


Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. Opracowywanie projektów budżetu i preliminarzy oraz wysokości składki członkowskiej i przedkładanie ich do uchwalenia przez Walne Zebranie Członków,
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 6. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania, skreślania i wykluczania członków wspierających oraz ustalania wysokości składek członkowskich lub innych form wspierania Stowarzyszenia,
 10. Prowadzenia dokumentacji członkowskiej,
 11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 13. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz, sądów i instytucji,
 14. Tworzenie biura Stowarzyszenia, zwanego dalej Biurem Euroregionu Pradziad, ustalanie regulaminów obowiązujących w Biurze oraz zatrudnianie jego pracowników i mianowanie Sekretarza polskiej strony Euroregionu Pradziad,
 15. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu członków zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie uchwał rad gmin i powiatów.
 16. Powoływanie w razie potrzeby grup roboczych do realizacji określonych działań oraz przyjmowanie sprawozdań z ich działalności.

Komisja Rewizyjna
§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza
 3. Osoby będące członkami organu kontrolnego nie mogą:
 • być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§ 24


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 26


W przypadkach określonych w § 24 ust. 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 27


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje,
 • darowizny, zapisy, spadki,
 • wpływy z działalności statutowej.
 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskie powinny być opłacane kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 5. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 7. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 29

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch spośród n/w osób:
 • prezes i wiceprezesi
 • prezes lub jeden z wiceprezesów oraz sekretarz lub skarbnik z tym, że sekretarz może upoważnić pisemnie
 1. kierownika biura Euroregionu do składania podpisów w jego imieniu, skarbnik może upoważnić pisemnie głównego księgowego Stowarzyszenia do składania podpisów w jego imieniu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa, a w sprawach bieżących dotyczących działalności Biura Euroregionu jego kierownika.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ¾ ogólnej ilości członków zwyczajnych.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownych postanowień sądu rejestrowego.

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 7 stycznia 2000r. w Prudniku oraz zmieniony uchwałami: nr 5/2001 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 27 sierpnia 2001r., nr 8/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 21 grudnia 2001r., nr 7/2003 Walnego Zebrania Członków w dniu 26 marca 2003r., nr 9/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 15 grudnia 2005r., nr 11/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 15 czerwca 2007r., nr 4/2010 Walnego Zebrania Członków w dniu 9 czerwca 2010r.
Sąd Okręgowy w Opolu Wydział I Cywilny Sekcja Rejestrowa postanowił wpisać Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z/s w Prudniku do Rejestru Stowarzyszeń w dz. A – pod nr Rej. St. 528/15/2000 dnia 20 marca 2000r. uzasadniając postanowienie tym, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa, a założyciele spełniają wymagania określone przepisami prawa o stowarzyszeniach.

Założycielami Stowarzyszenia są gminy: Biała, Głogówek,Głuchołazy, Korfantów, Krapkowice, Lubrza, Łambinowice, Nysa,Opole, Paczków, Prószków, Prudnik, Strzeleczki, Walce.