Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Wniosek o dofinansowanie – dokumenty / Žádost o financování – dokumenty

Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Pradziad Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 /

Fond malých projektů v Euroregionu Pradziad programu Interreg Česká republika-Polsko 2021-2027

UWAGA – zmiany w Wytycznych dla wnioskodawców! / POZOR – změny ve Směrnici pro žadatele!

Informacja o zmianach w linku / Informace o změnách v odkazu

 

 

Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2021-2029

Strategie rozvoje česko-polské spolupráce v Euroregionu Praděd na období let 2021–2029

Załączniki do Wytycznych dla wnioskodawców / Přílohy k Směrnicím pro žadatele:

 • Lista załączników do Wytycznych dla wnioskodawców / Seznam příloh k Směrnicím pro žadatele (dokument w pdf)
 1. Mapa obszaru wsparcia / Mapa podporovaného území
 2. Kwalifikowalni beneficjenci w czeskiej części programu / Seznam vhodných žadatelů CZ
 3. Kwalifikowalni beneficjenci w polskiej części programu / Seznam vhodných partnerů PL
 4. Kwalifikowalni beneficjenci Cz i PL bez osobowości prawnej / Způsobilí příjemci CZ a PL – bez právní způsobilosti
 5. Zasady podejścia do wskaźników produktu w małych projektach wersja CZ / Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech CZ verze
 6. Zasady podejścia do wskaźników rezultatu w małych projektach wersja CZ / Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech CZ verze
 7. Zasady podejścia do wskaźników produktu w małych projektach wersja PL / Pravidla pro indikátory výstupu v malých projektech PL verze
 8. Zasady podejścia do wskaźników rezultatu w małych projektach wersja PL / Pravidla pro indikátory výsledku v malých projektech PL verze
 9. Stawki jednostkowe wersja CZ / Jednotkové naklady CZ verze Obowiązują / Platné od 22.02.2024 r.
 10. Stawki jednostkowe wersja PL / Jednotkové naklady PL verze Obowiązują / Platné od 22.02.2024 r.
 11. Katalog cen wersja CZ i PL / Katalog cen CZ a PL verze
 12. Wydatki kwalifikowalne / Způsobilé výdaje
 13. Wykaz kontroli formalnej i kwalifikowalności / Check list kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti
 14. Karta oceny / Hodnotící tabulka
 15. Dodatkowe informacje nt. pomocy publicznej / Doplňující informace k veřejné podpoře
 16. Wytyczne metodyczne do aplikacji pojęcia jedno przedsiębiorstwo dla czeskich partnerów / Přiručka k pojmu jeden podnik pro české partnery

 

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie / Přílohy k žádosti o financování:

 • Lista załączników do Wniosku o dofinansowanie / Seznam příloh k žádosti o financování (dokument w pdf)

1a. Budżet projektu dla wąskiej grupy docelowej / Rozpočet projektu pro úzkou cílovou skupinu 

1b. Budżet projektu dla szerokiej grupy docelowej lub dla pozostałych projektów / Rozpočet projektu pro širokou cílovou skupinu nebo pro ostatní projekty Obowiązuje / Platné od 01.07.2024 r.

 

 1. Statut / Stanovy
 2. Wypis z rejestru / Výpis z registru
 3. Organ statutowy / Statutární orgán

5a. Oświadczenie polskiego partnera / Čestné prohlášení polského partnera

5b. Oświadczenie czeskiego partnera / Čestné prohlášení českého partnera

 1. Porozumienie o współpracy / Dohoda o spolupráci
 2. Deklaracja partnerstwa / Prohlášení o partnerství
 3. Załącznik dla projektów dotyczących wzajemnych spotkań i programów szkoleniowych / Příloha pro projekty zaměřené na vzájemné setkávání a odbornou přípravu
 4. Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia użyteczności studiów, strategii w praktyce / Závazek žadatele zajistit využitelnost studie, strategie, plánu, apod. v praxi
 5. Umowa w sprawie jednostek organizacyjnych / Smlouva o organizačních jednotkach
 6. Oświadczenie – projekt realizowany przez jednostkę bez osobowości prawnej / Prohlášení – projekt realizovaný subjektem bez právní subjektivity
 7. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu / Prohlášení o právu užívat nemovitost pro účely realizace projektu

Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku projektowego poza zakres Wezwania / Prohlášení o nedoplňování projektové žádosti nad rámec výzvy

FMP 2021-2027 Priorytet 2 i 4