Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Umowa ramowa

o utworzeniu czesko-polskiego euroregionu,

Euroregion PRADZIAD

Preambuła

Związki i stowarzyszenia gmin Śląska Opolskiego i stowarzyszenia miast i gmin powiatów Bruntal, Jesenik i Sumperk, dalej nazywane stronami, wspierające ideę współpracy transgranicznej, wspierające ideę zjednoczonej Europy, dążąc do rozwijania przyjaznych i wzajemnie korzystnych kontaktów między Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską, dbając o zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego terenów przygranicznych a jednocześnie biorąc pod uwagę postanowienia Europejskiej umowy ramowej o współpracy przekraczającej granice między jednostkami i organami terytorialnymi, przyjętej przez Radę Europy w 1980r., zdecydowały utworzyć Euroregion na styku Moraw, Śląska i Śląska Opolskiego – Euroregion „PRADZIAD”.

§1

Cele

Euroregion wspiera współpracę na terenach przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach:

a) współpracy w zagadnieniach planowania przestrzennego,
b) środowiska naturalnego,
c) podnoszenia na wyższy poziom gospodarki i wzrost poziomu życia,
d) budowy i przysposabiana struktur transgranicznych,
e) współpracy przy likwidacji pożarów i katastrof,
f) współpracy w rozwoju turystyki i przejść granicznych dla ruchu osobowego i towarowego,
g) wymiany kulturalnej i dbania o wspólne dziedzictwo kulturowe,
h) polepszania możliwości kontaktów międzyludzkich,
i) współpracy w zakresie pomocy społecznej i humanitaryzmu.

Euroregion wspiera w ramach swoich możliwości interesy i działania gmin, powiatów i osób indywidualnych, które odpowiadają rozwojowym celom regionu, a które nie są bezpośrednimi członkami Euroregionu.

Celem Euroregionu na poziomie regionalnym jest wspieranie wszystkich działań, które wiodą do przyłączenia obu uczestniczących państw do Unii Europejskiej.

Euroregion wspiera zawieranie umów międzynarodowych, wiodących do współpracy przekraczającej granice.

§2

Podstawa prawna

1) Euroregion jest dobrowolnym stowarzyszeniem celowym czeskich i polskich związków i stowarzyszeń miast i gmin na jego obszarze.
2) Euroregion i jego organy pracują w zgodzie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Współpraca jest zamierzona na zharmonizowanie decydujących działań z celami Euroregionu wymienionymi w §1 tej umowy.
4) Dokładne zasady działania Euroregionu stanowi statut, statut przyjmie swoją uchwałą Parlament Euroregionu.

§3

Terytorium i struktura

Członkami Euroregionu są stowarzyszenia (związki) z poszczególnych krajów:


ze strony czeskiej – Stowarzyszenie Miast i Gmin Powiatu Bruntal, Jesenik i Sumperk,
ze strony polskiej – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi,Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej jako członkowie założyciele.
Członkostwo indywidualne w tych stowarzyszeniach jest sprawą wewnętrzną każdej ze stron.


Członkami Euroregionu mogą być też inne czeskie i polskie miasta i gminy, które będą członkami stowarzyszeń wymienionych w punkcie 1.

Euroregion działa na terenach przygranicznych czeskich powiatów Bruntal, Jesenik i Sumperk i na terenie strefy przygranicznej Śląska Opolskiego w Polsce.

O zmianach członkostwa, łącznie ze zmianami terytorium, w poszczególnych częściach Euroregionu jest informowana druga strona.

Założenie Euroregionu zostało uzgodnione przez przedstawicieli obu stron, przy parafowaniu umowy 4 marca 1997 roku w Prudniku.

§4

Nazwa,siedziba, godło

Nazwa Euroregionu brzmi : Euroregion Pradziad.

Euroregion nie ma wspólnej siedziby. Każda narodowa część ma swoją siedzibę na terenie swego państwa. Siedzibą czeskiej części Euroregionu jest Bruntal, siedzibą polskiej części Euroregionu jest Prudnik.

Obie strony mogą używać nazwy Euroregion w swoim języku.

Euroregion będzie używał godła, które zostanie ustalone w trakcie pierwszego roku od dnia podpisania umowy. Ochrona nazwy i znaku jest indywidualną sprawą każdej części Euroregionu.

§5

Prawa i obowiązki członków

Członkowie Euroregionu wyrażają wolę przyjaźnie i lojalnie uzgodnić zdania o wymiarze transgranicznym.

Członkowie Euroregionu są obowiązani współuczestniczyć w finansowaniu działalności Euroregionu w ustalonej wysokości i formie.

§6

Organy

 • Organami Euroregionu są:
 • A) Organy wspólne dla obu części narodowych:
  • a) Parlament Euroregionu,
  • b) Prezydium Euroregionu.
 • B) Organy części narodowych:
  • strona czeska
   • a) walne zgromadzenie czeskiej części Euroregionu,
   • b) rada czeskiej części Euroregionu,
   • c) sekretarz,
   • d) grupy robocze
  • strona polska
   • a) walne zgromadzenie polskiej części Euroregionu,
   • b) rada polskiej części Euroregionu,
   • c) sekretarz,
   • d) grupy robocze.

§7

Parlament Euroregionu

Parlament Euroregionu (dalej tylko Parlament) jest najwyższym organem Euroregionu.

Parlament jest trzydziestoosobowy i składa się z piętnastu delegatów każdej narodowej części Euroregionu.

Każda strona spośród swoich delegatów wybiera przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących, którzy automatycznie zostaną członkami prezydium.

Sposób wyboru do Parlamentu jest sprawą wewnętrzną każdej strony.

Posiedzenia Parlamentu odbywają się zgodnie z odpowiednim regulaminem.

§8

Prezydium Euroregionu

Prezydium Euroregionu (dalej tylko Prezydium) jest sześcioosobowe a jest tworzone przez trzech członków Parlamentu z każdej jego narodowej części.

Prezydium jest między posiedzeniami Parlamentu decydującym i reprezentującym Euroregion organem.

Posiedzenia prezydium prowadzone są według regulaminu przyjętego przez Parlament Euroregionu.

§9

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie (dalej tylko WZ) jest najwyższym organem narodowej części Euroregionu.

Członkowie WZ są reprezentowani przez swoich statutowych przedstawicieli.

Do podstawowych kompetencji WZ należy:

a) przyjmowanie głównych zadań i celów,

b) decydowanie o przyjęciu nowych członków do stowarzyszenia,

c) decydowanie o wykluczeniu członka ze stowarzyszenia,

d) wybór członka Rady narodowej części Euroregionu,

e) przyjmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej.

WZ może samo określić kompetencje do rozwiązywania innych zagadnień, które znajdują się w zakresie zadań Rady lub innych organów Euroregionu.

§10

Rada Euroregionu

Rada narodowej części Euroregionu (dalej tylko Rada) jest organem wykonawczym części narodowej z powszechną działalnością, który pełni zadania walnego zgromadzenia pomiędzy jego posiedzeniami.

Rada jest piętnastoosobowa, członkowie Rady są jednocześnie członkami Parlamentu.

Na czele rady stoi przewodniczący, który jest wybrany na odpowiednia kadencję wspólnie z dwoma wiceprzewodniczącymi.

§11

Grupy robocze, sekretarz

Grupy robocze mianuje Rada.

Grupy robocze przygotowują propozycje wspólnych projektów i wykonują zadania zlecone przez Radę.

Działanie poszczególnych grup roboczych jest przez Radę kierowane i koordynowane.

Dla pełnienia zadań administracyjnych, związanych z działalnością organów narodowej części Euroregionu, Rada mianuje sekretarza.

§12

Przyjmowanie uchwał

Uchwały przyjmuje wyłącznie Rada Euroregionu i WZ.

Uchwały są przyjmowane większością głosów.

§13

Finansowanie

Informacje o gospodarce finansowej Euroregionu są dostępne dla obu stron.

Środki na działanie Euroregionu są gromadzone na niezależnych kontach obu stroni mogą być tworzone:

a) składkami poszczególnych części Euroregionu z ich własnych środków,
b) dotacjami,
c) darami,
d) środkami z innych źródeł.

§14

Rozwiązanie Euroregionu

1) Euroregion zanika, jeżeli jedna ze stron pisemnie oznajmi dobrowolne zakończenie swego członkostwa.
2) W przypadku rozwiązania Euroregionu są użyte odpowiednie postanowienia § 15 punkty 3-5.

§15

Postanowienia końcowe

Umowa zawarta jest na czas nie określony.

Umowę można zmienić na podstawie swobodnej woli obu stron. Zmiany muszą być na piśmie.

Umowa przestaje obowiązywać jeżeli jedna ze stron ogłosi wystąpienie z Euroregionu.

O wystąpieniu z Euroregionu strona powinna poinformować Parlament Euroregionu przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą wystąpienia.

O sposobie likwidacji organów i o rozliczeniu wszystkich zobowiązań i należności zdecyduje Parlament Euroregionu.

Umowa została przygotowana w dwu jednobrzmiących egzemplarzach w języku czeskim i polskim, obie wersje mają taką samą moc prawną.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.Podpisano w Jeseniku dnia 2 lipca 1997 roku.

Podpisy czeskiej strony

Sdruzeni obci Bruntalska
Ing. Ivo Vykopal

Sdruzeni mest a obci Jesenika
Ing. Petr Kosacky

Sdruzeni obci Osoblazska
Jiri Franc

Sdruzeni obci Rymarovska
Ing. Pavel Kolar

Sdruzeni obci Vrbenska
Ing. Zdenek Jarmar
Podpisy polskiej strony

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
Dorzecza Osobłogi
1. Jan Roszkowski
2. Henryk Małek
3. Edward Cybulka

Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej
1. Jacek Suski
2. Zdzisław Martyna