Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

UWAGA – zmiany w Wytycznych dla wnioskodawców! / POZOR – změny ve Směrnici pro žadatele!

UWAGA – zmiany w Wytycznych dla wnioskodawców!

Dnia 01.07.2024 pojawiły się zaktualizowane Wytyczne dla wnioskodawców FMP w Euroregionie Pradziad, w których uszczegółowiono zapisy dotyczące przedkładania 3 ofert dla wydatków powyżej 1000 EUR (projekty z draft budżetem) oraz uściślono jakie działania kwalifikują się w kategorii 3. Konferencje i warsztaty (projekty dla wąskiej grupy docelowej).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zasadami programu nie jest możliwe osiągnięcie wskaźnika rezultatu Wspólnie zorganizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu poprzez inny projekt finansowany z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Pradziad 2021–2027. W przypadku wskaźników rezultatu Wspólnie zorganizowane transgraniczne wydarzenia publiczne po zakończeniu projektu oraz Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu osiągnięta wartość każdego z nich będzie obowiązkowo raportowana rok po zakończeniu małego projektu – beneficjent będzie musiał przedłożyć raport dotyczący osiągnięcia wskazanych wskaźników rezultatu.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami nowych Wytycznych dla wnioskodawców, które są dostępne na stronie www.europradziad.pl w zakładce Interreg Czechy-Polska 2021-2027 / Wniosek do dofinansowanie – dokumenty.

POZOR – změny ve Směrnici pro žadatele!

Dne 1. 7. 2024 vyšla aktualizovaná Směrnice pro žadatele FMP v Euroregionu Pradziad, ve které jsou specifikována ustanovení o předkládání 3 nabídek na výdaje nad 1 000 EUR (projekty s návrhem rozpočtu – draft budget) a upřesněno, které aktivity spadají do kategorie 3. Konference a workshopy (projekty pro úzkou cílovou skupinu).

Zároveň připomínáme, že dle pravidel programu, není možné naplňovat indikátor výsledku Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu, prostřednictvím dalšího projektu financovaného z Fondu malých projektů Euroregionu Pradziad 2021-2027. U indikátorů výsledku Společně organizované přeshraniční veřejné události po dokončení projektu a Organizace zapojené do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu bude třeba vykázat dosažení každého z nich jeden rok po skončení malého projektu – příjemce bude muset předložit zprávu o dosažení uvedených indikátorů výsledku.

Přečtěte si prosím ustanovení nové Směrnice pro žadatele, která je k dispozici na webových stránkách www.europradziad.pl v sekci Interreg Czechy-Polska 2021-2027 / Žádost o financování – dokumenty.