Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852

 

Podsumowanie projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania

administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii”

Realizacja projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” była reakcją na problemy spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który znacząco wpłynął na życie ludności nie tylko w Czechach i Polsce, ale na całym świecie. W ramach działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii rządy Polski i Republiki Czeskiej wprowadziły zakazy przemieszczania się ludności, zamknęły granice a na przejściach granicznych ustawiły posterunki wojskowe lub policyjne. Wprowadzone obostrzenia spowodowały zatrzymanie rozwoju dotychczasowej współpracy transgranicznej, uniemożliwiły organizację bezpośrednich spotkań, zahamowały ruch turystyczny oraz utrudniły swobodny przepływ ludzi pracujących po drugiej stronie granicy. Instytucje oraz organizacje pracujące na rzecz społeczeństwa stanęły przed problemem, z którym wcześniej nie miały do czynienia. Zmuszone zostały do wypracowania indywidualnych rozwiązań, aby zapewnić swoją aktywność i zapobiec destabilizacji działań.

Doskonałą okazją do wymiany doświadczeń uzyskanych podczas pandemii COVID 19 była wspólna realizacja projektu przez: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Euroregion Praděd, Město Jeseník, Gminę Głuchołazy, Gminę Nysa oraz Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Partnerzy na podstawie uzyskanych danych z okresu pandemii utworzyli w ramach projektu platformę komunikacyjną, która umożliwia dzielenie się informacjami, doświadczeniami i rozwiązaniami związanymi z rozprzestrzenianiem się pandemii oraz możliwościami funkcjonowania administracji publicznej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Czechach i Polsce z perspektywy obszarów przygranicznych. W tym celu zakupiono i przetestowano zestawy do komunikacji online, komputery, namioty taktyczne oraz środki do dezynfekcji, zamgławiacze medyczne, bramki do mierzenia temperatury i inne urządzenia do monitorowania zdrowia ludności. Efektem projektu są także wypracowane podczas warsztatów i spotkań grup roboczych oraz opierające się na doświadczeniach wszystkich partnerów „definicje dobrych praktyk”. Ten dwujęzyczny dokument wkrótce będzie udostępniony do publicznej wiadomości przez jednostki ratownicze oraz przez podmioty administracji publicznej.

Praktyczne przygotowanie systemu reagowania i komunikacji zostało sprawdzone podczas ćwiczeń na granicy w Mikulovicach, gdzie w dniach 14-15 lutego 2023r. odbyła się symulowana akcja ratownicza po wypadku cysterny, w wyniku którego doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku kwasu azotowego. Uczestnicy projektu dostali informacje o zaistniałej sytuacji za pomocą SMS-a oraz email-a z poleceniem udania się na miejsce wypadku (w przypadku służb ratunkowych) lub połączenia się online ze sztabem koordynującym sytuację na miejscu zdarzenia.  W symulowanej akcji ratunkowej wzięły udział lokalne jednostki Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, ratownictwa medycznego a także przedstawiciele okolicznych jednostek reagowania kryzysowego.

Ostatnim dużym działaniem w ramach realizacji projektu była organizacja konferencji podsumowującej. Do udziału w niej zaproszeni zostali reprezentanci instytucji działających na rzecz ludności na pograniczu polsko-czeskim m.in. przedstawiciele samorządów oraz służb ratownictwa łącznie z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Krajskéj hygienickéj stanice Olomouckého kraje. Podczas konferencji przedstawiono licznie zgromadzonym gościom efekty projektu, zakupiony sprzęt oraz wspólnie wypracowane dokumenty.

Szczególnie ważnym aspektem realizacji projektu „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” jest wyznaczenie nowych form współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia, określenie działań ułatwiających organom administracji publicznej, służbom bezpieczeństwa wypełnianie ich zadań i misji wobec mieszkańców regionu przygranicznego. Osiągnięcie tych zaplanowanych celów znacznie ułatwiła integracja i zaangażowanie uczestników projektu. Z początkowo przystępujących do projektu przedstawicieli różnych instytucji udało się utworzyć jeden zespół gotowy do podjęcia w przyszłości nowych wyzwań.

Definicje dobrych praktyk w zakresie gotowości na wypadek pandemii:

PL Dobre Praktyki

CZ Správná Praxe