Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Euroregion Pradziad – wspólne cele, wspólne sprawy

Projekt pn. „Euroregion Pradziad – wspólne cele, wspólne sprawy” zakładał realizację zadania polegającego na stworzeniu Strategii rozwoju współpracy polsko-czeskiej w ramach Euroregionu Pradziad/Praděd. W ramach projektu zaplanowano także, poza opracowaniem Strategii, podsumowanie 15-letniej działalności Euroregionu Pradziad na rzecz rozwoju współpracy polsko-czeskiej, wyznaczenie kierunków i wspólnych płaszczyzn działań na rzecz dalszego efektywnego rozwoju obszarów przygranicznych oraz uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad.
Dzięki realizacji zaplanowanych działań udało się osiągnąć zaplanowane cele projektu. Powstała w ramach projektu Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020 ułatwi współpracę transgraniczną poprzez zbliżenie do siebie różnych instytucji, organizacji, a co najważniejsze społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania możliwości jakie niesie rozwój obszaru przygranicznego. Dokument ten stanowi podstawę do dalszej transgranicznej współpracy polskich i czeskich gmin, powiatów i innych podmiotów w kolejnym okresie wsparcia oraz wyznacza priorytetowe zakresy i cele działalności Euroregionu w rozwoju obszaru pogranicza i budowaniu trwałych związków partnerskich pomiędzy mieszkańcami tego terenu. Opierając się na uzyskanej analizie zidentyfikowano obszary, w których zainwestowane środki i praca przyniosły już oczekiwane rezultaty tj. wzorowo działające partnerstwo transgraniczne, efektywność wykorzystania pozyskanych środków, wyróżniający się wkład pracy w szeroko pojęty rozwój terytorialny i intelektualny Euroregionu Pradziad.
Ponadto uhonorowano osoby najbardziej zasłużone dla współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad wykonanymi w ramach projektu srebrnymi i brązowymi medalami. Wręczenie medali nastąpiło 17 października 2013 roku podczas uroczystości podsumowującej projekt i 15 lat współpracy w Euroregionie Pradziad. W tym dniu przyjęta została także przez Parlament EP nowo powstała strategia po czym odbyła się ogólna prezentacja i dystrybucja publikacji.

Pliki do pobrania:
Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Cel 3.