Podpisy elektroniczne polskich Wnioskodawców i Beneficjentów w ISKP14+

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej - Instytucja Zarządzająca Programem informuje, że we współpracy z polskim Centrum Certyfikacji CERTUM, które wydaje podpisy elektroniczne oraz firmą Tesco SW udało się znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu podpisy elektroniczne z rozszerzeniem QCA 2017, zgodne z eIDAS, wydawane m.in. przez CERTUM, będą od dnia 15.11.2018 r. działały w ISKP14+.

Od tego dnia zostanie ukończone podpisywanie dokumentów przez Biuro Euroregionu Pradziad.

Od 15.11.2018 r. będą działały wszystkie polskie podpisy elektroniczne spełniające normę eIDAS.


Ważne: Podpisy elektroniczne polskich Wnioskodawców i Beneficjentów w ISKP14+

 

W związku z wdrożeniem w RCz Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS) doszło do zmiany struktury certyfikatu bezpieczeństwa w aplikacji ISKP14+. Zmiana ta dotyczy także polskich podpisów elektronicznych wydawanych przez polskie podmioty.

Po przeprowadzeniu testów obecnie używanych podpisów informujemy:

  1. Podpisy elektroniczne wydawane przez CERTUM z rozszerzeniem QCA 2017 nie spełniają wymagań eIDAS i nie będą działały w ISKP14+.

Nowsze podpisy CERTUM QCA są zgodne z eIDAS. Podpis działa poprawnie w przeglądarce IE z doinstalowanym komponentem SilverLight.

  1. Podpisy na kartach chipowych rekomendujemy stosować w przeglądarkach Firefox lub Chrome z komponentem Crypto Web Extension lub Crypto Native APP.

Przypominamy: stosowane podpisy w ISKP14+ muszą być kwalifikowane i spełniać aktualną normę bezpieczeństwa eIDAS. W związku z tym, że część z Państwa stosuje podpisy CERTUM QCA 2017 podjęliśmy decyzję, że do dnia 30.11.2018 r., będzie istniała możliwość podpisywania dokumentów, projektów, zestawień wydatków, raportów, wykazów zmian, itp. przez pracowników Euroregionu Pradziad na podstawie upoważnienia. Dotyczy to tylko i wyłącznie wnioskodawców i beneficjentów, którzy nie posiadają aktualnego podpisu elektronicznego spełniającego normy eIDAS. Prosimy o niezwłoczne wystąpienie o wydanie nowego certyfikatu lub podpisu, działanie ze strony Euroregionu ma charakter tymczasowy i ma na celu płynne wdrażanie Funduszu. W przypadku, gdyby chcieli Państwo skorzystać z możliwości podpisania dokumentów przez Euroregion prosimy o przesłanie upoważnienia na adres biuro@europradziad.pl, zawierającego dokładną identyfikację dokumentu, który ma być podpisany.

 


VIII nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad - zakończenie 20.02.2019r.


 

Informujemy, iż aktualnie trwa VIII nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Nabór kończy się dnia 20.02.2019r. o godz. 23:59. Wszyscy zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad. Zapisy na konsultacje należy uzgadniać z pracownikami Biura telefonicznie lub e-mailem.

Euroregionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 04 września ustalił warunki przyjmowania wniosków projektowych w ramach VIII naboru.

Nabór wniosków w 2 Osi Priorytetowej (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

• Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

• Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Nie będzie możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika: Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach 4 Osi Priorytetowej (Współpraca między instytucjami i społecznościami) nabór będzie prowadzony w pełnym zakresie tematycznym.