Informacja dla wnioskodawców/beneficjentów – tymczasowa procedura przy rejestracji wnioskodawców/ wysyłanie zapomnianego hasła dla zajerestrowanych użytkowników

Szanowni wnioskodawcy/beneficjenci,
W odniesieniu do tymczasowego problemu przy wysyłaniu weryfikującego smsa na polskie numery, aby rozwiązać problem, który wystąpił po stronie operatora sieci komórkowych a na których usunięciem trwają intensywne prace, jest niezbędna następująca procedura:
Wnioskodawca (w przypadku rejestracji) lub beneficjent (w przypadku potrzeby wygenerowania zapomnianego hasła) powinien zwrócić się za pośrednictwem e-maila, zawierającego następujące informacje:
• Imię,
• Nazwisko,
• Ewentualnie tytuł,
• Datę urodzenia,
• Oraz e-meilowy adres i numer telefonu, na które wnioskodawca chce dostawać informacje z systemu/którą beneficjenci wskazali przy rejestracji ( w przypadku zapomnianego hasła).

Rejestracja/wygenerowanie zapomnianego hasła zostanie wykonana na podstawie tego mailowego wniosku, które będą niezwłocznie przekazane do Instytucji Zarządzającej Programu a następnie do operatora systemu. Po podaniu rejestracji/wygenerowaniu zapomnianego hasła zostanie ono wysłane bezpośrednio do wnioskodawcy/beneficjenta: zostaną Państwo wezwani do zmiany hasła przy następnym/pierwszym zalogowaniu do systemu.

 

Podając dane osobowe wnioskodawca/beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, GDPR),
• i ustawa nr 101/2000 Dz. o ochronie danych osobowych.


 


 


Kolejne zatwierdzone projekty w Euroregionie Pradziad

W dniach 21-22 maja 2018 roku w Grodźcu obradował Euroregionalny Komitet Sterujący, który rozpatrywał i zatwierdzał wnioski złożone w V naborze Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W V naborze wpłynęło 30 wniosków po stronie polskiej oraz 12 wniosków po stronie czeskiej. Z tego kontrolę formalną i kwalifikowalności przeszły wszystkie wnioski złożone po polskiej stronie oraz 11 wniosków ze strony czeskiej. Ostatecznie po ocenie ekspertów na Euroregionalnym Komitecie Sterującym przedstawiono do głosowania 30 polskich oraz 8 czeskich propozycji projektowych i wszystkie uzyskały dofinansowanie.

Wartość zatwierdzonych propozycji w V naborze to ponad 700 000 EUR.

Termin kolejnego posiedzenia EKS, na którym zatwierdzone będą projekty z VI naboru planowany jest na początek października 2018 roku jednak ostatecznie zostanie ustalony po jego zakończeniu 18 czerwca. Euroregionalny Komitet Sterujący wyznaczył już datę zakończenia VII naboru na 19 września bieżącego roku.

Po polskiej stronie Euroregionu Pradziad VII nabór wniosków zostanie ograniczony jedynie do 2 Osi Priorytetowej i do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

  • Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

  • Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Po czeskiej stronie Euroregionu Pradziad VII nabór prowadzony będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 w pełnym zakresie tematycznym, natomiast w 2 Osi Priorytetowej tak samo jak po polskiej stronie nie będzie możliwości realizacji projektów mających jedynie na celu osiągnięcie wskaźnika:

  • Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.