VIII nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad - zakończenie 20.02.2019r.


 

Informujemy, iż aktualnie trwa VIII nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Nabór kończy się dnia 20.02.2019r. o godz. 23:59. Wszyscy zainteresowani wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Biurze Euroregionu Pradziad. Zapisy na konsultacje należy uzgadniać z pracownikami Biura telefonicznie lub e-mailem.

Euroregionalny Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 04 września ustalił warunki przyjmowania wniosków projektowych w ramach VIII naboru.

Nabór wniosków w 2 Osi Priorytetowej (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) zostanie ograniczony do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

• Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

• Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Nie będzie możliwości składania wniosków i realizacji projektów mających na celu osiągnięcie wskaźnika: Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach 4 Osi Priorytetowej (Współpraca między instytucjami i społecznościami) nabór będzie prowadzony w pełnym zakresie tematycznym.