INFORMACJA O TERMINIE ZAKOŃCZENIA XV NABORU

W FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU PRADZIAD

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

ZASADY NABORU

 

Po stronie polskiej:

  1. w Osi Priorytetowej 4 „Współpraca instytucji i społeczności” polska strona nie będzie prowadziła naboru wniosków projektowych!
  2. nabór prowadzony jest w Osi Priorytetowej 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” jedynie dla wniosków typu B i C. Informujemy jednocześnie, że we wskazanej osi przewidziana będzie realizacja wszystkich wskaźników, tj.:
  • liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu
  • realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
  • liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

Po stronie czeskiej mogą być składane projekty typu A, B i C w obu Osiach Priorytetowych i w pełnym zakresie tematycznym!

Ostateczny termin składania wniosków do XV naboru upływa 15 września 2021r. Mikroprojekty złożone do tego dnia zostaną rozpatrzone na XV posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się w grudniu 2021r.

Przypominamy jednocześnie, że wszystkie projekty mogą być realizowane maksymalnie do 31.12.2022 bez możliwości ich przedłużania. Prosimy tak zaplanować działania projektu, aby była możliwa ich realizacja we wskazanym terminie.

 

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie Państwo na stronie http://www.europradziad.pl/ w zakładce Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.

 

Zachęcamy polskich wnioskodawców do składania projektów w 4 Osi Priorytetowej oraz projektów typu A z czeskim Partnerem Wiodącym do Sekretariatu FM we Vrbnie pod Pradědem.