Kolejne zatwierdzone projekty w Euroregionie Pradziad

W dniach 21-22 maja 2018 roku w Grodźcu obradował Euroregionalny Komitet Sterujący, który rozpatrywał i zatwierdzał wnioski złożone w V naborze Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W V naborze wpłynęło 30 wniosków po stronie polskiej oraz 12 wniosków po stronie czeskiej. Z tego kontrolę formalną i kwalifikowalności przeszły wszystkie wnioski złożone po polskiej stronie oraz 11 wniosków ze strony czeskiej. Ostatecznie po ocenie ekspertów na Euroregionalnym Komitecie Sterującym przedstawiono do głosowania 30 polskich oraz 8 czeskich propozycji projektowych i wszystkie uzyskały dofinansowanie.

Wartość zatwierdzonych propozycji w V naborze to ponad 700 000 EUR.

Termin kolejnego posiedzenia EKS, na którym zatwierdzone będą projekty z VI naboru planowany jest na początek października 2018 roku jednak ostatecznie zostanie ustalony po jego zakończeniu 18 czerwca. Euroregionalny Komitet Sterujący wyznaczył już datę zakończenia VII naboru na 19 września bieżącego roku.

Po polskiej stronie Euroregionu Pradziad VII nabór wniosków zostanie ograniczony jedynie do 2 Osi Priorytetowej i do projektów w ramach, których przewidziana będzie realizacja wskaźników:

  • Liczba elementów wspólnego bogactwa kulturowego/przyrodniczego, których stan uległ poprawie i/lub większemu wykorzystaniu

  • Realizacja elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Po czeskiej stronie Euroregionu Pradziad VII nabór prowadzony będzie w ramach Osi Priorytetowej 4 w pełnym zakresie tematycznym, natomiast w 2 Osi Priorytetowej tak samo jak po polskiej stronie nie będzie możliwości realizacji projektów mających jedynie na celu osiągnięcie wskaźnika:

  • Liczba zrealizowanych wspólnych transgranicznych mechanizmów/działań zmierzających do wspólnego zarządzania powiązanych elementów i/lub reagujących na wspólne wyzwania w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

 

 

 

 


VI nabór mikroprojektów do dofinansowania
w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Nabór jest otwarty dla wszystkich typów wniosków projektowych i wszystkich kwalifikowanych wnioskodawców oraz prowadzony jest w ramach: OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia i OP4 - Współpraca instytucji i społeczności. Ostateczny termin składania wniosków do VI naboru upływa 18 czerwca 2018r. Mikroprojekty złożone do tego dnia zostaną rozpatrzone na VI posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, którego termin zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie państwo na stronie http://www.europradziad.pl/ w zakładce Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.