Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”


Nazwa instytucji Název instituce

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”


Forma prawna Právní forma

Stowarzyszenie


Web page

www.dolinastobrawy.pl


Tel.

774131138


FAX


e-mail

biuro@dolinastobrawy.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” powstało na początku 2006 roku. Swoim działaniem obejmuje obszar 5 gmin z północnej części województwa opolskiego tzn.: Kluczborka, Wołczyna, Byczyny, Olesna oraz Lasowic Wielkich. Wdrożyliśmy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prowadzimy działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Aktualnie realizujemy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizujemy wiele ciekawych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W ramach Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych utworzonego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich prowadzimy doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i rozwoju organizacji pozarządowych. Jesteśmy pierwszym na Opolszczyźnie certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Poprzez program „Działaj Lokalnie”, w ramach konkursu, udzielamy granty: organizacjom i grupom nieformalnym z terenów wiejskich, na realizację projektów o charakterze dobra wspólnego. Na terenie województwa opolskiego byliśmy również operatorem programu „Kierunek FIO”, w ramach którego udzielamy dotacji do 5000 zł na działania społeczne związane z potrzebami miejscowości integrujące społeczność lokalną.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Joanna Bulak Dyrektorka biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork Tel. 77 413 11 38 Tel. kom. 530 111 550 e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl joanna.bulak@dolinastobrawy.pl www.dolinastobrawy.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Organizacja pozarządowa, Lokalna Grupa Działania lub inny potencjalny beneficjent programu Interreg, który działa w podobnych obszarach.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Realizacja wspólnych projektów mających na celu szeroko pojęty rozwój obszaru. Wymiana doświadczeń, wdrażanie wspólnych rozwiązań.


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Stobrawy” czyli gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Olesno, Pokój, Wołczyn.


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

Od 2022 roku.


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Na terenie działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” jest wiele potrzeb do zaspokojenia. Jesteśmy otwarci na realizację wspólnych projektów w poniższych zakresach:  zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza  wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego  działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego  wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych  ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych  promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych  wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej  wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje  współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

W zależności od wyboru konkretnego zakresu działania podczas wspólnego tworzenia projektu opracowane zostaną konkretne cele oraz rezultaty projektu.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

W zależności od wyboru konkretnego zakresu działania podczas wspólnego tworzenia projektu oszacowane zostaną koszty projektu.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*