Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego 48-300 Nysa ul. Bukszpanowa 7


Nazwa instytucji Název instituce

Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego 48-300 Nysa ul. Bukszpanowa 7


Forma prawna Právní forma

KRS 0000374754


Web page

http://www.legiony1807.eu/


Tel.

602 686 279


FAX


e-mail

SZTAB@LEGIONY1807.EU


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

STOWARZYSZENIE ZAJMUJE SIĘ KULTYWOWANIEM DZIEDZICTWA POLSKI, RATOWANIEM ZABYTKÓW, WSPÓŁPRACĄ Z PODOBNYMI STOWARZYSZENIA I GMINAMI W Polsce, Ukrainie , Czechach , Słowacji, Białorusi, Niemczech, Belgii, Francji , Włoszech.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Prezes Marek Szczerski generał GRH , EMAIL SZTAB@LEGIONY1807.EU


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

PREFERUJEMY WSPÓŁPRACĘ PRZY REKONSTRUKCJACH HISTORYCZNYCH MIĘDZYNARODOWYCH I PREZENTOWANIU PRZY TEJ OKAZJI HISTORII NASZEJ I PARTNERA.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

NYSA FORT WODNY, GŁEBINÓW JEZIORO NYSKIE.


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

Czerwiec Regaty o Wstęgę Piratów , Szanty Festiwal, lipiec Bitwa Morska Piratów Polskich , Zdobywanie Fortu Piratów. listopad Bal czarownic ,


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Wymienione projekty mają już wieloletnia tradycję współpracy miedzynarodowej . Maja równiez potencjał przyłączenia dodatkowego partnera.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Naszym celem jest promocja kultury , turystyki i historii Polski i naszych partnerów.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Każdy projekt wymaga indywidulanych uzgodnień.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Stan przygotowania po wyborach w Polsce 99%