Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Stowarzyszenie Euro-Country


Nazwa instytucji Název instituce

Stowarzyszenie Euro-Country


Forma prawna Právní forma

Stowarzyszenie


Web page

http://www.euro-country.pl


Tel.

778873027


FAX


e-mail

info@euro-country.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Euro-Country” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. Stowarzyszenie „Euro-Country” powstało w dniu 02.07.2015 r. w Polskiej Cerekwi. Nowopowstałe Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców obszaru oraz wdraża politykę z okresu PROW 2014-2020, kontynuje działania Fundacji Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, która jest w chwili obecnej jednym z członków Stowarzyszenia.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Beata Szafarczyk, info@euro-country.pl, Specjalista ds. wdrażania, monitoringu i projektów,


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

organizacja imprezy promującej produkty lokalne


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Cisek i/lub Zakrzów


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

marzec 2019, wrzesień 2019


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Jednym z większych problemów na naszym terenie są małe możliwości integracji i aktywizacji mieszkańców terenu. Wszyscy coraz więcej czasu spędzamy przed różnymi „ekranami”, jesteśmy zaabsorbowani tylko swoimi sprawami i problemami. Brakuje pokoleniowej wymiany liderów w społecznościach, co związane jest przede wszystkim z faktem nikłego zaangażowania młodzieży w społeczne życie poszczególnych miejscowości, czy całego terenu. Dlatego chcielibyśmy na naszym terenie zorganizować imprezy, które z jednej strony ma zaangażować dużo podmiotów przy realizacji jednego celu, z drugiej zaś ma umożliwić wielopokoleniową integrację wokół produktów lokalnych.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Celem zadania jest integracja i aktywizacja wielopokoleniowa wokół tradycji i produktów lokalnych. Realizacja zadania ma wpłynąć na to aby mieszkańcy terenu, zwłaszcza dorośli seniorzy, spojrzeli na integrację wielopokoleniową z innej strony, aby dostrzegli plusy tego zjawiska i chcieli „wyjść” do ludzi, zaś w przypadku młodzieży, aby ta chciała poświęcić czas marnowany przy komputerach na próbę społecznego zaangażowania się w życie lokalne.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Warsztaty: Warsztaty z recyklingu, ok. 600,00 Warsztaty garncarskie, ok. 600,00 Warsztaty-florysta, układanie kwiatów z bibuły, ok. 600,00 Warsztaty formowania i zdobienia ceramiki, ok. 600,00 Warsztaty wikliniarskie, ok.600,00 Upominki dla osób występujących na scenie (słodycze), ok. 300,00 Promocja: Plakat, ok.700,00 Kampania radiowa- reklama imprezy w lokalnym radiu, ok.1000,00 Konferansjer, ok. 1000,00 Nagrody dla osób uczestniczących w zawodach sportowych 10 konkurencji X 3 miejsca w kwotach od 50,00-120,00 np..: książki, gry, zabawki, ok. 2500,00 Cukierki promocyjne- krówki, 20 kg, ok 500,00 Folder- Rok obrzędowy na terenie Euro-Country, ok. 6000,00


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*