Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Powiat Krapkowicki


Nazwa instytucji Název instituce

Powiat Krapkowicki


Forma prawna Právní forma

Jednostka Samorządu Terytorialnego


Web page

http://powiatkrapkowicki.pl


Tel.

77 40 74 367


FAX

77 40 74 380


e-mail

i.jamiol@powiatkrapkowicki.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Powiat zamieszkuje około 65 tys. osób. W jego skład wchodzą trzy gminy o charakterze rolniczo-przemysłowym (Gogolin, Krapkowice, Zdzieszowice) i dwie o wiejskich tradycjach rolniczych(Strzeleczki, Walce). W Krapkowicach, historycznym mieście nad Odrą i Osobłogą, znajduje się siedziba powiatu wraz z podstawowym zapleczem w obszarach: edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, sportu i handlu. Zdzieszowice to wyspecjalizowany ośrodek przemysłowy (przemysł koksowniczy) oraz lokalny ośrodek osadniczy.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda-Jamioł, i.jamiol@powiatkrapkowicki.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Powiat Krapkowicki poszukuje partnera wśród jednostek samorządowych, które posiadają identyczny zakres zadań.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Wspólna realizacja projektów partnerskich w zakresie kulturalnym, turystycznym oraz sportowym.


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Krapkowice + lokalizacja partnera czeskiego


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2017-2020


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Propozycje projektowe, które Powiat Krapkowicki zamierza zrealizować z partnerem czeskim to działania kulturowe i turystyczne np. organizacja Festiwalu Dyni, Dnia niepełnosprawnych, mała architektura, rewitalizacji obiektów poprzemysłowych wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe, wymiana uczniowska, wymiana kadry.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Celem projektów jest nawiązanie nowych kontaktów, następnie zacieśnienie więzi współpracy oraz kreowanie nowych zwyczajów. Działania transgraniczne mają zachęcić mieszkańców po obu stronach granic do wspólnych odwiedzin w tym zwiększenia znaczenia turystyki.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Koszty uzależnione od konkretnego projektu.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*