Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rudziczce


Nazwa instytucji Název instituce

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rudziczce


Forma prawna Právní forma

Instytucja kościelna


Web page

https://www.facebook.com/TrojcaSwietaRudziczka


Tel.

+48506056635


FAX


e-mail

cym_tom@wp.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Pierwsza wzmianka o istnieniu Rudziczki pochodzi z 1305, zaś pierwszy kościół w Rudziczce wzmiankowany jest w źródłach w 1337 roku. Od 1555 r. – w rękach protestantów. W 1582 r. wzniesiono nową świątynię na miejscu dotychczasowego kościoła katolickiego. Obecny kościół został zbudowany w stylu klasycystycznym w latach 1801–1803, sam w sobie jest unikatowy, a o jego znaczeniu można przeczytać w polskiej i zagranicznej literaturze. Jednak tym, co przykuwa szczególną uwagę oraz ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności są jego zabytki, które stanowią istotny element bogactwa kulturowego oraz konieczne jest zwiększenie wykorzystania i promocji tego dziedzictwa kulturowego.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Tomasz Cymbalista – proboszcz +48506056635 cym_tom@wp.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Parafia lub stowarzyszenie po czeskiej stronie otwarte na współpracę na zasadach partnerskich.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Wzbogacenie oferty turystyczno-pielgrzymkowej, wzajemna współpracy poprzez spotkania integracyjne, zwłaszcza obejmujące prezentacje multimedialne elementów bogactwa kulturowego i promocji zabytków


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Rudziczka – koło Prudnika oraz miejsce partnera


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2021-2022


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Mieszkańcy powiatu Prudnickiego, a także pielgrzymi i turyści przybywający do kościoła Trójcy Świętej w Rudziczce powinni mieć szansę na zapoznanie się z elementami bogactwa kulturowego. Z tego względu konieczne jest zwiększenie wykorzystania i promocji tego dziedzictwa kulturowego, jakim są zabytki kościoła parafialnego w Rudziczce. Możliwe jest to poprzez odpowiednią troskę o zabytki, jak również ich popularyzację. Nawiązana współpraca z czeskim partnerem pozwoli wzbogacić ofertę turystyczno-pielgrzymkową, jak i nawiązać wzajemną współpracę poprzez spotkania integracyjne obejmujące prezentacje multimedialne elementów bogactwa kulturowego i promocji zabytków.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

– poprawienie stanu dziedzictwa kulturowego – renowacja i wyeksponowanie zabytków i dziedzictwa kulturowego, – promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego – ożywienie ruchu turystyczno-pielgrzymkowego, rozpropagowanie wiedzy o lokalnej historii, kulturze oraz zabytkach poprzez wydanie materiałów promocyjnych w kilku językach, stworzenie multimedialnych możliwości przekazywania wiedzy o zabytkach; – stworzenie wspólnych koncepcji i planów promocyjnych z partnerem projektu, zmierzających do zwiększenia spójności i wspólnego podejścia w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

kosztorys w przygotowaniu


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

poszukiwanie partnera; stworzone zostały Programy Konserwatorskie ratowania naszych zabytków oraz kalkulacje kosztów konserwatorskich; oczekiwanie na szczegółowy kosztorys pozostałych kosztów;