Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd Priorytet 4 / Priorita 4

Ogłoszenie II naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pradziad

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Praděd

     Priorytet 4 / Priorita 4

Współpraca instytucji i mieszkańców / Spolupráce institucí a obyvatel

 Cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego
Cíl  4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Czas trwania naboru do 26.09.2024r. / Termín výzvy do 26. 9.2024

W ramach II naboru wniosków można składać projekty:
V rámci 2. výzvy lze předkládat projekty:

– dla wąskiej grupy docelowej (tzw. zamkniętej) / pro úzkou cílovou skupinu (tzv. uzavřené)

– dla szerokiej grupy docelowej (tzw. otwartej) /  pro širokou cílovou skupinu (tzv. otevřené)

– łączone (tzw. mieszane obejmujące połączenie działań w ramach jednego projektu dla szerokiej i wąskiej grupy docelowej) /

– kombinované projekty (tzv. smíšené, zahrnující kombinaci aktivit v rámci jednoho projektu pro širokou i úzkou cílovou skupinu)

W ramach drugiego naboru kwalifikować się będą jedynie projekty:

– składane przez nowych wnioskodawców (czyli takich, którzy nie realizowali małego projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów w okresie 2014-2020)

– realizowane z partnerem wiodącym (czyli takie, gdzie zarówno partner wiodący, jak i partner projektu mają wkład finansowy)

V rámci druhé výzvy se budou moci popdávat pouze projekty:

– předložené novými žadateli (tj. těmi, kteří nerealizovali malý projekt v rámci Fondu mikroprojektů v období 2014-2020).

– realizované s vedoucím partnerem (tj. s finančním příspěvkem vedoucího partnera i partnera projektu).

Dokumenty do pobrania / Dokumenty ke stažení: https://europradziad.pl/interreg-czechy-polska-2021-2027/wniosek-o-dofinansowanie-dokumenty/