Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

XX lat Współpracy Transgranicznej w Euroregionie Pradziad

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000206

XX lat Współpracy Transgranicznej w Euroregionie Pradziad”

Euroregion Pradziad od 20 lat zaangażowany jest w rozwój współpracy polsko-czeskiej na wielu płaszczyznach społecznych, kulturowych, oświatowych i sportowych. Założeniem projektu była organizacja wspólnych transgranicznych spotkań zmierzających do rozwoju integracji różnych instytucji a w szczególności członków Euroregionu Pradziad, ukierunkowanych na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powiązań między podmiotami, które realizują swoje działania w obszarze przygranicznym. Wszystkie zamierzone cele udało się zrealizować, poprzez realizację zaplanowanych działań w projekcie: organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura i edukacja regionalna na pograniczu Polsko-Czeskim”, organizację wystawy „Czesko-polska Solidarność”, druk publikacji, a także organizację konferencji dotyczącej rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim, tj.: fam trip oraz organizację uroczystego podsumowania 20-lecia współpracy transgranicznej w Euroregionie Pradziad. Przeprowadzone w ramach projektu działania umożliwiły członkom Euroregionu Pradziad oraz innym instytucjom z tego terenu na nawiązanie transgranicznych kontaktów różnych dziedzinach wspólnego zainteresowania: turystyki, kultury, edukacji, promocji pogranicza, itp.