Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

WFMP Phare

Raport z realizacji Wspólnego Funduszu Małych Projektów
Phare 1996, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003
w Euroregionie Pradziad

Euroregion w latach 1999-2005 wdrażał Fundusz Małych Projektów Phare CBC w ramach sześciu edycji. Po zakończeniu edycji Phare 1999 podjęto działania, w wyniku których powstała pierwsza publikacja przedstawiająca w formie raportu podsumowanie realizacji Małych Projektów dofinansowanych ze środków przedakcesyjnych Phare CBC w Euroregionie Pradziad. Wydano kolorowy, dwujęzyczny folder zawierający opisy wszystkich projektów Funduszu edycji 1996, 1999 w drugim wydaniu uzupełniony o Phare 2000 wraz ze zdjęciami oraz zestawienia projektów w formie tabel i wykresów. Wydawanie podsumowania po każdej zakończonej edycją stało się dobrą praktyką pozwalającą na przekazywanie szerokiemu kręgu odbiorców informacji o działaniach dofinansowywanych ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC. Ostateczne formy raportu zmieniały się przy każdej edycji. Ostatecznie wszystkie projekty zrealizowane w ramach Phare CBC wydano w dwóch publikacjach (do pobrania poniżej).
Do pobrania:

Wspólny Fundusz Małych Projektów Phare CBC w Euroregionie Pradziad – edycja 1996 i 1999

część 1,
część 2,
część 3

Wspólny Fundusz Małych Projektów Phare CBC w Euroregionie Pradziad – edycja 2001, 2002 i 2003
część 1,
część 2,
część 3