Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

EUROREGIO CZ-PL

„Projekt „EUREGIO PL-CZ” był pierwszym wspólnym projektem złożonym przez wszystkie Euroregiony z pogranicza polsko-czeskiego. Głównym celem projektu było pogłębienie wzajemnej współpracy oraz zdobywanie nowych doświadczeń przez partnerskie Euroregiony. Kolejnym celem była poprawa warunków realizowanej współpracy transgranicznej euroregionów i doprowadzenie do postrzegania tej współpracy jako modelowej. Ważnym aspektem była także promocja współpracy i naszego pogranicza zarówno w Polsce i Czechach jak i poza granicami tych państw, tj. w obrębie Unii Europejskiej.
Osiągnięte cele szczegółowe projektu to:
wzajemne poznanie euroregionów PL-CZ i ich działalności, zintensyfikowanie wzajemnej współpracy w celu zbudowania wzajemnego zaufania,
skorzystanie z doświadczeń rozwiniętych regionów zagranicznych oraz wykorzystanie ich doświadczeń w kształtowaniu kierunków współpracy w nowej dobie programowej,
zdefiniowanie problemów będących barierą dla dynamizmu współpracy transgranicznej, zwiększenie świadomości oraz wiedzy nt. możliwości i efektów współpracy transgranicznej, dążenie do aktywizacji Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej.

Czas trwania projektu
01.01.2012 – 31.12.2014 (łącznie 36 miesięcy)
Finansowanie projektu

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową: 313 952,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR (85%): 266 858,47 EUR
Łącznie realizacja projektu zakładała 19 działań:
Działania bloku 1 – Wzajemne poznawanie, rozwijanie współpracy między euroregionami na pograniczu polsko-czeskim
6 spotkań, w każdym Euroregionie po 1 spotkaniu (3 dni, podczas których goście odwiedzili polską i czeską stronę każdego euroregionu). Ogólny temat spotkań studyjnych – „Dobre praktyki“, natomiast każde ze spotkań miało własne tematy przewodnie.
Działania bloku 2 – Zdobywanie doświadczeń za granicą
Udział w Konferencji i Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG/AGEG) – Liège, Belgia
Wizyta studyjna w EUWT – (GECT) West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale (pogranicze francusko-belgijskie) – Dunkierka, Francja
Wizyta studyjna w „EURO-INSTYTUCIE” – Kehl, Niemcy
Działania bloku 3 – Analiza systemowych problemów współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy

W ramach tego działania została opracowana Analiza definiująca problemy w zakresie rozwoju współpracy transgranicznej w różnych dziedzinach, np. transportu, środowiska, ustawodawstwa, unijnych transgranicznych programów pomocowych, w tym FM, EUWT itp. oraz późniejsza prezentacja tego dokumentu na forum w celu zainicjowania zmian aktów prawnych i ustaw, jak również do wykorzystania przy przygotowywaniu nowych projektów.

Działania bloku 4 – Promocja, działania informacyjne oraz podnoszenie świadomości nt. współpracy transgranicznej
Działania promocyjno-informacyjne realizowane w ramach tego bloku miały na celu szeroką promocję wieloletniej współpracy pomiędzy euroregionami na pograniczu polsko-czeskim. W ramach tego bloku tematycznego zorganizowano 4 konferencje:
Konferencja rozpoczynająca – Ostrawa, 29.11.2012r.
„”Możliwości i ograniczenia czesko-polskiej współpracy transgranicznej””
Konferencja prezentująca pierwsze wyniki realizacji projektu – Trutnov, 27.03.2014r.
„Bariery systemowe w rozwoju współpracy polsko-czeskiej””
Konferencja prezentująca pierwsze wyniki realizacji projektu – Racibórz, 06.11.2014r.
„Przyszłość współpracy transgranicznej na przykładzie polsko-czeskich Euroregionów i projektu EUREGIO Pl-Cz””
Konferencja w gmachu Sejmu RP prezentująca dorobek prac euroregionów pogranicza polsko-czeskiego Warszawa 14.12.2014r.
Pozostałe działania bloku 4 – Promocja, działania informacyjne oraz podnoszenie świadomości nt. współpracy transgranicznej – wykonano: mapy, prezentację multimedialną na konferencję SERG, publikację o Euroregionach i stronę internetową projektu.
Więcej informacji na stronie projektu: EUREGIO PL-CZ


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
PRZEKRACZAMY GRANICE