Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Destynacja Turystyczna Euroregionu Pradziad

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000557

Destynacja Turystyczna Euroregionu Pradziad”

Głównym celem projektu było utworzenie działającego i zrównoważonego czesko-polskiego zarządu destynacji turystycznej, który byłby w stanie stworzyć konkurencyjną ofertę produktów turystycznych oraz będzie w stanie wejść z tą ofertą na rynki docelowe. Dzięki realizacji niniejszego projektu wytworzone zostało zaplecze instytucjonalne do funkcjonowania czesko-polskiego zarządu destynacji, zbudowana została partnerska sieć współpracujących zarządców atrakcji, świadczeniodawców usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz usług uzupełniających, a także producentów miejscowych wyrobów spożywczych i niespożywczych ze znakiem regionalnym.

Podczas realizacji projektu opracowano także zasady wsparcia marketingowego dla partnerów z sektora prywatnego (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) z wykorzystaniem „know how” partnera wiodącego projektu. Ponadto stworzono podstawową, konkurencyjną ofertę turystyczna, wykorzystującą kulturalne oraz przyrodnicze dziedzictwo wyznaczonego obszaru, oddzielnie dla czeskiego obszaru w języku polskim, oddzielnie dla polskiego obszaru w języku czeskim.

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa seminaria, po stronie polskiej oraz czeskiej EP. Seminaria poświęcone były tematyce dotyczącej jakości usług, kompleksowości i stopnia zorganizowania pobytów. Zorganizowane zostały także wyjazdy studyjne na polską i czeską stronę granicy dla czeskich i polskich gestorów turystyki oraz biur podróży, aby przedstawić potencjał turystyczny regionu. Warsztaty poświęcone były przede wszystkim narzędziom marketingowym wspierającym sprzedaż pobytów na rynkach docelowych.