Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad

Głównym celem realizacji projektu pn. „Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad” było wzmocnienie transgranicznej integracji polskich i czeskich instytucji działających na obszarze Euroregionu Pradziad oraz wsparcie dalszego rozwój współpracy społeczeństwa obywatelskiego i innych działań przyczyniających się do spójności na poziomie lokalnym. Dzięki opracowaniu „Analizy sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad” uzyskano zebrane informacje dotyczące zmieniającej się sytuacji na naszym pograniczu oraz podsumowano dotychczasowe działania przyczyniające się do utrzymania i dalszego rozpowszechniania zainteresowania współpracą transgraniczną. Wykonana analiza posłuży także do oceny konieczności modyfikacji bądź opracowania nowej strategii dla podmiotowego obszaru współpracy oraz Euroregionu Pradziad, jako instytucji tworzącej podstawowe ramy dla systematycznego rozwoju oraz wsparcia działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną. W realizację przedsięwzięcia w ramach wspólnego mikroprojektu zaangażowane były dwie strony narodowe Euroregionu Pradziad, Opolski Urząd Statystyczny oraz regionalne Urzędy Statystyczne z Ołomuńca i Ostrawy. Dzięki temu uzyskane i zebrane w ramach prac nad analizą informacje oraz dane statystyczne są bardzo dokładne i rzetelne oraz podsumowują całe 20 lecie. Zebrane podczas opracowania „Analizy sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad” informacje umożliwią czytelnikom dokonania w pewnym sensie statystycznej retrospekcji i prześledzenie zachodzących zmian na przygranicznym terenie. Zakładamy, że zebrany w ramach publikacji materiał będzie także użyteczny dla innych podmiotów, instytucji z terenu Euroregionu Pradziad i pomoże im opracować dokumenty strategiczne obejmujące swą perspektywą okres po 2020 roku.

 

Do pobrania: Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad