Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Komprachcice

Historia miejscowości tworzących obecnie gminę Komprachcice jest ściśle związana z Opolem i historycznymi losami Śląska Opolskiego. Od początku swych udokumentowanych dziejów – a liczą one ponad 700 lat – wsie te zawsze opisywane były jako wioski podmiejskie i choć w ciągu wieków Opole wchłonęło w swoje granice wiele podobnych przedmieść, akurat te wsie ocalały, jako niezależne miejscowości. Wraz z całym Śląskiem wsie obecnej gminy Komprachcice przeszły burzliwą historię: zmiany przynależności państwowej i władzy zwierzchniej, kolejne fale osadnictwa, wielkie wojny religijne, epidemie. Zmieniała się także organizacja administracji oraz właściciele poszczególnych miejscowości i przynależnych do nich folwarków. Gmina utworzona została w 1973 roku. Ogółem liczy około 10.472 mieszkańców w tym: mężczyźni – 5.003, kobiety – 5.469, dzieci do 14 lat – 1.203, oraz osoby w wieku 65 lat i więcej – 1.659. Obejmuje obszar 5587 ha, w tym użytki rolne 3580 ha. W jej skład wchodzi 9 sołectw. Gmina Komprachcice położona jest w środkowej części województwa opolskiego. Od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Prószków, od strony południowo-zachodniej z gminą Tułowice, od północy z gminą Dąbrowa, a od północnego wschodu z miastem Opole.