Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Mikroregion Šternbersko


Nazwa instytucji Název instituce

Mikroregion Šternbersko


Forma prawna Právní forma

dobrovolný svazek obcí


Web page

http://mikroregion-sternbersko.cz/


Tel.

+420723276123


FAX


e-mail

roubinek@mikroregion-sternbersko.cz


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který je úspěšným žadatelem v rámci aktuálně vyhodnocené výzvy v PO4. Spolu se zástupci vedoucího partnera projektu MAS Šternbersko bychom rádi navázali kontakty s obcemi a spolky z Powiatu Prudnik, které jsou cílovou skupinou k realizaci našeho projektu Mezisektorová spolupráce v pohraničí – spolky a obce se učí navzájem / Współpraca międzysektorowa na pograniczu – stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie s počátkem realizace od ledna 2019.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D. tel.: +420 723 276 123 e-mail: roubinek@mikroregion-sternbersko.cz


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

spolky, obce


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Šternberk, Prudnik


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

1/2019-12/2020


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Jedná se o spolupráci a sdílení dobré praxe mezi obcemi a spolky v pohraničí.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Vzájemná výměna zkušeností, spolrčné akce, vydání publikací dobré praxe.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

206 000 EUR (dotace z EFRR).


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Doporučeno MV Interreg V A k financování 10/2018.