Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Konsultacje STRATEGII WSPÓŁPRACY W EUROREGIONIE PRADZIAD

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje oraz mieszkańców Euroregionu Pradziad do udziału w konsultacjach społecznych projektu „STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD NA LATA 2021-2029”.

25 lat dotychczasowej współpracy w ramach Euroregionu Pradziad zaowocowało zawiązanymi przyjaźniami, zmaganiami z przeciwnościami oraz przeszło tysiącem wspólnych projektów. Stanowi to niezwykle mocny i nieoceniony fundament w dalszym współdziałaniu w latach 2021-2029. Okres ten stanowić będzie wielkie wyzwanie dla wszystkich podmiotów prowadzących współpracę transgraniczną, realizujących projekty i wdrażających Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a to przede wszystkim ze względu na trwającą pandemię Covid-19, która mocno dotknęła cały świat i zmieniła praktycznie wszystkie osiągnięte dotychczas standardy życia.

Obecna sytuacja wymaga wzmożonej pracy nad zacieśnieniem współpracy w ramach struktur Euroregionu oraz maksymalnego uproszczenia procedur związanych z funkcjonowaniem Funduszu Mikroprojektów. Konieczne jest stworzenie platformy współpracy, dzięki której łatwiej i efektywniej zostaną osiągnięte zaplanowane cele. Przygotowany przez nas dokument ma stanowić praktyczny przewodnik tego, jak zoptymalizować podejmowane działania na obszarze pogranicza oraz na jakich celach tematycznych szczególnie warto skoncentrować środki i siły. Ambitnym założeniem Strategii jest ujęcie Euroregionu jako transgranicznego regionu funkcjonalnego, co pozwoli na przygotowanie wspólnych celów i wyzwań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKIEJ W EUROREGIONIE PRADZIAD NA LATA 2021-2029”. Na Państwa opinie i uwagi przesłane na „Formularzu uwag do Strategii” czekamy do 5 października 2021 roku. Formularze prosimy przesyłać na adres: piotr@europradziad.pl

Z poważaniem

                      Radosław Roszkowski

Prezes Zarządu SGPEP

LINK DO STRATEGII

polska wersja: https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-ERP.pdf

czeska wersja: https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strategie-ERP.pdf

LINK DO FORMULARZA UWAG DO STRATEGII

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.europraded.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FFormularz-uwag-do-Strategii.doc&wdOrigin=BROWSELINK