Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu


Nazwa instytucji Název instituce

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu


Forma prawna Právní forma

administracja rządowa


Web page

http://opolska.policja.gov.pl


Tel.

77 422 27 12


FAX

77 422 21 14


e-mail

fundusze@op.policja.gov.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Komenda Wojewódzka Policji


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Zespół ds. Funduszy Pomocowych KWP w Opolu e-mail: fundusze@op.policja.gov.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Policja z czeskiego pogranicza


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

wspólny polsko-czeski mikroprojekt


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*