Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Highlander Heritage, o.s.


Nazwa instytucji Název instituce

HIGHLANDER HERITAGE, o.s.


Forma prawna Právní forma

občanské sdružení


Web page

nemáme


Tel.

00420775566234


FAX


e-mail

michal.behan@seznam.cz


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Hlavním cílem je obnova, ochrana a péče o movité a nemovité kulturní, technické a církevní a vojenské památky a historické stavby v České Republice, zejména jejich zpřístupnění veřejnosti, využití v cestovním ruchu i pro další kulturní a obecně prospěšné činnosti, to vše za účelem jejich záchrany, oživení, popularizace jejich kulturně-historického odkazu, zajištění dlouhodobě udržitelného využití a uchování budoucím generacím.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Michal Běhan, michal.behan@seznam.cz, předseda o.s.


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Majitel či správce historického objektu, zejména (ale nejen) hradu, zámku, tvrze, kláštera, měšťanského domu atp., chráněného památkovým zákonem, v přiměřené vzdálenosti od obce Dívčí Hrad na Osoblažsku, s potenciálem relevantní spolupráce v rámci fáze přípravy, realizace či udržitelnosti výstupů našeho a partnerova projektu. Uvažujeme zejména (ale nejen) o tzv. zrcadlovém projektu, v obecné rovině „záchrana historického objektu a jeho využití pro veřejnost”.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Výměna informací, zkušeností a podpora při přípravě, realizaci a udržitelnosti obou projektů


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Obec Dívčí Hrad, Osoblažsko, okres Bruntál


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

Ve vazbě na externí financování, lépe dříve nežli později (2019+)


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Název projektového záměru: Rehabilitace a otevření zámku Dívčí Hrad na Osoblažsku pro turisty a místní obyvatele. Stručný popis projektového záměru: Jde o původní gotický hrádek s předhradím, přestavěný na renesanční zámek se čtyřmi kulatými rohovými věžemi, jejich zhlaví bylo upraveno neogoticky (cimbuří). Řád Maltézských rytířů přichází o zámek v roce 1945, poté národní správa a převod na Ministerstvo zemědělství, zdravotnictví, v 60. letech 20. století úprava na skladování zdravotnického materiálu pro případ války, po roce 1989 využíván jako výrobní prostory (např. výroba toaletního papíru), od roku 2000 nevyužívaný chátrá. V roce 2015 Řád Maltézských rytířů nevyužívá restitučního nároku, objekt přechází na UZSVM, ten dne 31. 1. 2018 prodává. Další řádky v kronice budeme psát my… Předmětem projektu je etapovitě zrekonstruovat areál zámku Dívčí Hrad (zámek, předzámčí, hradební zeď), při zachování a dílčí obnově historicky cenných prvků památky, využít genius locci areálu i jeho bezprostředního okolí ve prospěch obce Dívčí Hrad a Osoblažského regionu přeměnou z dnes zavřené nemovitosti v regionální turistickou atraktivitu a kulturně-společenské zařízení, kde se budou setkávat turisté i místní obyvatelé se svými sousedy z polského příhraničí. Potřeba rekonstrukce a záchrany historických prvků památky vychází se stávajícího neudržovaného stavu objektu, opatření k nápravě budou definována ve vazbě (1) na výsledky stavebně-historického průzkumu (SHP) a preferované budoucí využití převážně neziskovým způsobem umožňujícím finanční udržitelnost provozu. Během fáze přípravy, realizace i během provozu chceme spolupracovat s Obcí Dívčí Hrad, NPU, Muzeem Bruntál, oblastními kulturními institucemi a spolky i vlastníky konkrétních nemovitých památek ve slezském CZ/PL příhraničí ve smyslu aktivit a projektů atp. Nazwa propozycji projektu: Odnowienie i otwarcie zamku Dívčí Hrad w regionie Osoblahy dla turystów i miejscowych mieszkańców Krótki opis propozycji projektu: Chodzi o pierwotnie gotycki zameczek z podzamczem, przebudowany na renesansowy pałac z czterema okrągłymi narożnymi wieżami, których głowice zostały przebudowane w stylu neogotyckim (blanki). Zakon Rycerzy Maltańskich utracił pałac w 1945 r., następnie zarządzały nim ministerstwa rolnictwa i zdrowia, w latach 60-tych XX w. został przekształcony w magazyn materiałów medycznych na wypadek wojny, a po 1989 r. był wykorzystywany jako pomieszczenia produkcyjne (np. produkcja papieru toaletowego), od roku 2000 jest niewykorzystywany i niszczeje. W 2015 r. Zakon Rycerzy Maltańskich nie skorzystał z prawa do zwrotu majątku, obiekt został przejęty przez Urząd ds. Reprezentowania Państwa w Sprawach Majątkowych, który w dniu 31.01.2018 r. go sprzedał. Kolejne wiersze w kronice będziemy pisali my… Przedmiotem projektu jest realizowany w etapach remont całego pałacu Dívčí Hrad (pałac, podzamcze, mur zamkowy), odnowienie i częściowe zachowanie cennych elementów zamku, wykorzystanie ducha miejsca oraz jego bezpośredniego otoczenia do celów miejscowości Dívčí Hrad i całego regionu Osoblahy tak aby przekształcić obecnie niewykorzystywaną nieruchomość w regionalną atrakcję turystyczną oraz ośrodek społeczno-kulturalny, w którym będą się spotykać turyści i miejscowi mieszkańcy wraz ze swoimi sąsiadami z polskiego pogranicza. Potrzeba remontu i przebudowy pałacu oraz ochrony zabytkowych elementów obiektu spowodowana jest złym stanem pałacu, działania naprawcze zostaną zdefiniowane w powiązaniu (1) z wynikami analizy budowlano-historycznej oraz preferowanego przyszłego wykorzystania przede wszystkim w sposób niegenerujący zysków ale umożliwiający sfinansowanie eksploatacji obiektu. W trakcie fazy przygotowawczej, realizacyjnej i w czasie użytkowania obiektu chcemy współpracować z Gminą Dívčí Hrad, Narodowym Urzędem ds. Ochrony Zabytków, Muzeum w Bruntálu, regionalnymi instytucjami kulturalnymi oraz właścicielami konkretnych zabytkowych obiektów na śląskim pograniczu czesko-polskim tzn. działań i projektów itp.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Hlavním cílem je rehabilitace funkce celého areálu zámku Dívčí Hrad jako nemovité kulturní památky, záchrana a dílčí obnova historických prvků památky a jeho využití jako regionální turistické atraktivity a kulturně-společenského zařízení, kde se budou setkávat turisté i místní obyvatelé se svými sousedy z polského příhraničí. Rekonstruovaný areál zámku Dívčí Hrad (zámek, budovy předzámčí se sýpkou, přístupový most, hradební zeď), Rehabilitovaná funkce nemovité památky (=zachované kulturní hodnoty), otevření pro turisty (= nová turistická atraktivita) a veřejnost (= nové služby, nová pracovní místa). Głównym celem jest przywrócenie funkcji całego obiektu pałacu Dívčí Hrad jako zabytku kultury, ratowanie i częściowe odnowienie elementów zabytkowych obiektu oraz jego wykorzystanie jako regionalnej atrakcji turystycznej oraz obiektu kulturowo-społecznego, w którym będą się spotykali turyści oraz miejscowi mieszkańcy ze swoimi sąsiadami z polskiej części pogranicza. Rekonstrukcja pałacu Dívčí Hrad (pałac, budynki podzamcza ze spichlerzem, most prowadzący do pałacu, mur zamkowy). Przywrócenie funkcji zabytku (=zachowanie wartości kulturowej), udostępnienie dla turystów (=nowa atrakcja turystyczna) i społeczeństwa (=nowe usługi, nowe miejsca pracy).


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Cca 25 mil. Kč – rekonstrukce a záchrana historických prvků zámku Cca 10 mil. Kč – rekonstrukce a záchrana historických prvků předzámčí Cca 10 mil. Kč – vybavení interiéru zámku a předzámčí dle způsobu využití Cca 5 mil. Kč – související nákupy služeb (SHP, projekty, poplatky, žádost o dotaci, VŘ, dozory, právní služby, ostraha, ubytování a strava dobrovolníků, mzda zaměstnanců, případně další služby) Investiční – cca 80% (40/50 mil.Kč) náklady stavebně-historické obnovy objektu zámku a předzámčí; instalace technologií (el.,voda, topení), zemní a stavební práce v areálu zámku; rekonstrukce povrchu přístupové komunikace do areálu zámku; interiérové vybavení HIM/DHIM (nábytek a předměty atp.) Neinvestiční – cca 20% (10/50 mil. Kč) náklady na neinvestiční opravy a udržovací práce, ostraha; správní režie včetně projektových nákladů (služby související s přípravou, realizací projektu a přípravou provozu výstupu projektu, nikoliv provoz samotný), z toho mzdové cca 2,5 mil. Kč. Ok. 25 mln CZK – remont i ratowanie elementów historycznych pałacu Ok. 10 mln CZK – remont i ratowanie elementów historycznych podzamcza Ok. 10 mln CZK – wyposażenie wnętrz zamka i podzamcza zgodnie z ich planowanym wykorzystaniem Ok. 5 mln CZK – powiązane zakupy usług (analiza budowlano-historyczna, projekty, opłaty, wniosek projektowy, przetargi, nadzory, usługi prawne, ochrona oraz wyżywienie wolontariuszy, płace pracowników, ew. dodatkowe usługi). Inwestycyjne – ok. 80% (40-50 mln CZK) koszty na remont obiektu pałacu i podzamcza; instalacja sieci technologicznych (inst. Elektryczna, woda, ogrzewanie), prace ziemne i budowlane na terenie pałacu; remont nawierzchni drogi dojazdowej do pałacu; wyposaznie wnętrz (meble i przedmioty itp.). Nieinwestycyjne – ok. 20% (10/50 mln CZK) koszty napraw i prac ratunkowych, ochrona; postępowania administracyjne łącznie z kosztami projektowymi (usługi związane z przygotowaniem realizacji projektu oraz przygotowaniem wykorzystywania efektów projektu, a nie samo wykorzystywanie obiektu), z tego płacowe ok. 2,5 mln CZK.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

do 3/2019 dokončíme převod/koupi zámku z majetku ČR do našeho vlastnictví a začneme s přípravou stavebně-technické obnovy