Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gmina Skoroszyce/Obec Skoroszyce


Nazwa instytucji Název instituce

Gmina Skoroszyce/Obec Skoroszyce


Forma prawna Právní forma

gmina/obec


Web page

http://skoroszyce.pl


Tel.

+48 774318082


FAX


e-mail

ug@skoroszyce.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

1. Gmina Skoroszyce zrealizowała w 2019r. projekt typu C, oś priorytetowa 2 z gminą Vidnava – Turystyczna Przygoda z Nepomucenem w Euroregionie Pradziad 2. Gmina Skoroszyce złożyła w 2020r. projekt typu C, oś priorytetowa 2 z gminą Vidnava- projekt „Wędrówki pograniczem śladami św. J. Nepomucena” -po ocenie formalnej , przed oceną EKS – realizacja 2021 3. Gmina Skoroszyce złożyła w 2020r. projekt typu A, oś priorytetowa 2 z gminą Ceska Ves- partner wiodący strona czeska – projekt „Turystyka bez granic- pieszo i rowerowo”- po ocenie formalnej , przed oceną EKS – realizacja 2021 Tłumaczenie – tłumacz google 1.Gmina Skoroszyce – V roce 2019 byla zavedena projekt typu C, prioritní osa 2 s obcí Vidnava – Turistické dobrodružství s Nepomukem v Pradziadském euroregionu 2. Obec Skoroszyce předložená v roce 2020 projekt typu C, prioritní osa 2 s obcí Vidnava – projekt „Hraniční cesty po stopách sv. J. Nepomucen “- po formálním hodnocení, před hodnocením EKS – realizace 2021 3. Obec Skoroszyce předložená v roce 2020 projekt typu A, prioritní osa 2 s obcí Česká Ves – vedoucí partner Česká republika – projekt „Turistika bez hranic – pěšky a na kole“ – po formálním hodnocení, před hodnocením EKS – realizace 2021


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Z-ca Wójta Gminy Skoroszyce- Bernard Rudkowski, tel. el.: +48 77 431 80 82


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Gmina Skoroszyce poszukuje partnera wiodącego po stronie czeskiej do projektu typu A w ramach osi 2 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Gmina Skoroszyce przygotuje projekt za obu partnerów ( wypełni wniosek w ISKP ). Partner czeski może zrobić tłumaczenia na język czeski. Partner czeski dostarczy informacje dot. działań po stronie czeskiej, swój budżet projektu oraz wymagane załączniki. Na tej podstawie przygotowana zostanie koncepcja projektu, działania kluczowe oraz pozostałe opisy do wniosku. Po stronie czeskiej poszukujemy partnera który ma w planie remont figury Nepomucena lub budowę infrastruktury turystycznej (przystanki, stojaki, tablice lub inne) na szlakach turystycznych lub przy zabytkach po stronie czeskiej. Wspólną ideą projektu może być wypoczynek i atrakcje na szlakach lub wykorzystanie św. Nepomucena ( remont figur lub stworzenie infrastruktury turystycznej w miejscowości w której jest figura Nepomucena). Koncepcja projektu może opierać się o temat Nepomucena lub może dotyczyć uatrakcyjnienia szlaków rowerowych lub pieszych na pograniczu poprzez stworzenie infrastruktury dla turystów. Tłumaczenie – tłumacz google Obec Skoroszyce připraví projekt pro oba partnery (vyplní žádost v ISKP). Český partner může dělat překlady do češtiny. Český partner poskytne informace o aktivitách na české straně, rozpočtu projektu a požadovaných přílohách. Na tomto základě bude připraven koncept projektu, klíčové aktivity a další popisy aplikace. Na české straně hledáme partnera, který plánuje renovovat sochu Nepomuka nebo vybudovat turistickou infrastrukturu (zastávky, stánky, tabule atd.) Na turistických trasách nebo památkách na české straně. Společnou myšlenkou projektu může být volný čas a atrakce na stezkách nebo využití St. Nepomuk (renovace postav nebo vytvoření turistické infrastruktury ve vesnici s postavou Nepomuka). Koncept projektu může vycházet z Nepomuckého tématu nebo může souviset s zatraktivněním cyklistických nebo pěších tras v příhraniční oblasti vytvořením infrastruktury pro turisty.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

projekt typu A w ramach osi 2 Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad, partner wiodący po stronie czeskiej


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Skoroszyce


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2021/2022


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Gmina Skoroszyce chce kontynuować temat św. Jana Nepomucen. Przez jej teren przebiega transgraniczny szlak św. J. Nepomucena. Po stronie polskiej planowane jest stworzenie w miejscowości Skoroszyce polsko- czeskiego przystanku na szlaku Nepomucena –wiaty z paleniskiem i tablic informacyjnych, stojak na rowery. Tablice zawierać będą informacje ( polsko- czeskie) o Nepomucenie, jego historii, atrybutach, ikonografii i figurach Nepomucena na pograniczu polsko- czeskim, będzie też informacja o partnerze czeskim i jego zasobach np. związanych z Nepomucenem. Powstanie infrastruktura turystyczna dla wędrujących śladami Nepomucena, miejsce wypoczynku na turystycznej trasie. Tłumaczenie – tłumacz google Obec Skoroszyce chce pokračovat v tématu sv. Jana Nepomuckého. Přeshraniční St. J. Nepomucen. Na polské straně se plánuje vytvoření polsko-české zastávky na Nepomucenské stezce ve Skoroszycích – úkryt s ohništěm a informačními tabulemi a stojanem na kola. Desky budou obsahovat informace (polsko-české) o Nepomucenu, jeho historii, atributech, ikonografii a postavách Nepomuka na polsko-české hranici, budou zde také informace o českém partnerovi a jeho zdrojích, například souvisejících s Nepomukem. Pro ty, kteří se potulují ve stopách Nepomuku, místa odpočinku na turistické trase, bude vytvořena turistická infrastruktura.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty turystycznej pogranicza polsko- czeskiego poprzez poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Tłumaczenie – tłumacz google Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a kvalitu turistické nabídky polsko-českého příhraničí zlepšením podmínek pro zachování kulturního dědictví a vytvoření turistické a rekreační infrastruktury


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

po stronie partnera polskiego maksymalny koszt całkowity projektu do 140 tys. PLN


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

planowany