Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gmina Nysa


Nazwa instytucji Název instituce

Gmina Nysa


Forma prawna Právní forma

jednostka samorządu terytorialnego


Web page

http://www.nysa.eu


Tel.

0048 77 4080500


FAX

0048 77 4332705


e-mail

a.bukala@www.nysa.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Gmina Nysa ma bogate doświadczenie w realizacji projektów polsko-czeskich.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Anatol Bukała – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy a.bukala@www.nysa.pl 0048 77 4080589


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Gmina lub stowarzyszenie działające w zakresie rozwoju turystyki.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

wspólne działania zwiazane z rozwojem turystyki – infrastruktura, imprezy turystyczne, materiały promocyjne


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Gmina Nysa


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2017


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

1. stworzenie nowej lub rozbudowa istniejących historycznych tras turystycznych w Nysie z wprowadzeniem nowych elementów ekspozycyjnych dotyczących obiektów dziedzictwa historycznego na przebiegu trasy. W ramach projektu również wydanie materiałów promocyjnych i organizacja imprez turystycznych np. rajdu pieszego czy rowerowego. 2. Współpraca w zakresie promocji turystycznej pogranicza. Organizacja imprez promocyjnych, wydawanie materiałów promocyjnych, szkolenie kadr turystycznych, współpraca informacji turystycznej.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Nawiązanie trwałej współpracy w zakresie rozwoju turystyki i promocji pogranicza.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Ad 1. Wartość projektu – 22.000 Euro Ad 2. Wartość projektu – 20.000 Euro


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

W trakcie przygotowywania