Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gmina Korfantów


Nazwa instytucji Název instituce

Gmina Korfantów


Forma prawna Právní forma

jednostka samorządu terytorialnego


Web page

http://www.korfantow.pl


Tel.

77 4343820 wew.52


FAX

774343817


e-mail

korfantow@korfantow.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Gmina miejsko-wiejska, o charakterze rolniczym. Zajmująca 180km2 gmina Korfantów, składa się z 24 miejscowości, w tym miasta Korfantów – stolicy gminy – oraz sołectw: Borek, Gryżów, Jegielnica, Kuropas, Kuźnica Ligocka, Myszowice, Niesiebędowice, Piechocice, Pleśnica, Przechód, Przydroże Małe, Przydroże Wielkie, Puszyna, Rączka, Rynarcice, Rzymkowice, Stara Jamka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Wielkie Łąki, Włodary i Włostowa. Na koniec I kwartału 2016 r. gminę zamieszkiwało 9193 mieszkańców.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Agnieszka Serduni tel 77 4343820 wew. 52, inspektor ds. integracji europejskiej i promocji


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Jednostka samorządu terytorialnego. Zakres działalności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. : 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk; 12) zieleni miejskiej; 13) cmentarze; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

wspólna realizacja projektów partnerskich ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Gmina Korfantów + partner po stronie czeskiej


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2016-2017


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Propozycje projektowe, które Gmina Korfantów zamierza zrealizować z partnerem czeskim z Funduszu Mikroprojektów Interreg VA: 1. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. 2. Wykonanie elewacji Wiejskiego Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej wraz z wymianą stolarki okiennej. 3. Modernizacja sali widowiskowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. 4. Wykonanie wiat- miejsc spotkań wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w tym zakup ławek miejskich oraz koszy na śmieci, oraz elementów małej infrastruktury (szachy i stoły do tenisa stołowego-betonowe); 5. Wykonanie siłowni zewnętrznych w wybranych miejscowościach Gminy Korfantów, tym samym podniesienie atrakcyjności przygranicza polsko-czeskiego. 6. Zagospodarowanie parku w Ścinawie Małej (wykonanie ścieżek rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych). 7. Wykonanie przewodnika turystycznego po Gminie Korfantów oraz tablic informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Korfantów wraz oznakowaniem miejsc turystycznie atrakcyjnych.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

Poszczególne wyżej wymienione propozycje zadań zamierzanych do zrealizowania są na etapie szacowania kosztów.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

przygotowanie dokumentacji