Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gmina Kędzierzyn-Koźle


Nazwa instytucji Název instituce

Gmina Kędzierzyn-Koźle


Forma prawna Právní forma

jednostka samorządu terytorialnego


Web page

http://www.kedzierzynkozle.pl/


Tel.

+48774050338


FAX

+48774050385


e-mail

sekretariat@kedzierzynkozle.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Gmina Kędzierzyn-Koźle liczy ok. 62 tysięcy mieszkańców. To ważny ośrodek administracyjny, przemysłowy i kulturalny regionu. Gmina jest stosunkowo mocno zalesiona, położona w dolinie rzek Odry i Kłodnicy, co stwarza możliwości organizacji różnorodnych form aktywnego wypoczynku. Dzięki korzystnemu położeniu, Kędzierzyn-Koźle jest ważnym węzłem transportu wodnego, drogowego oraz kolejowego. Charakterystyczny dla Kędzierzyna-Koźla jest dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, posiadający własne zaplecze naukowo-techniczne. Na obszarze miasta znajdują się również liczne zabytki, które stanowią cenną atrakcję turystyczną.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Zuzanna Faliszewska Podinspektor ds. finansowania pozabudżetowego Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle tel. +48 77 40 50 371 fax +48 77 40 34 459 e-mail: zuzanna.faliszewska@kedzierzynkozle.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Gmina Kędzierzyn-Koźle zaprasza do współpracy miasta czeskie, instytucje wykonujące zadania o charakterze publicznym lub środowiska działające w obszarze objętym propozycją projektową (turystyka rowerowa lub kajakarstwo).


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Mikroprojekt typu C


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Kędzierzyn-Koźle, lokalizacja partnera


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2018/2019


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Wspólna realizacja projektów partnerskich w obszarze turystyki rowerowej lub kajakarstwa.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Celem projektów jest stworzenie płaszczyzny współpracy transgranicznej, popularyzacja turystyki z wykorzystaniem kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego oraz aktywnych form spędzania czasu.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

W trakcie przygotowywania.


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

W trakcie przygotowywania.