Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

GMINA IZBOCKO


Nazwa instytucji Název instituce

GMINA IZBICKO


Forma prawna Právní forma

JEDNOSTKA SAMORZADU TERYTORIALNEGO


Web page

http://www.izbicko.pl


Tel.

774617221


FAX

774631254


e-mail

UG@IZBICKO.PL


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Gmina położona jest w województwie opolskim, na południowo -wschodnich krańcach Niziny Śląskiej, przy głównym trakcie komunikacyjnym drogą A-4 łączącą Berlin z Medyką (w połowie trasy pomiędzy Opolem, a Strzelcami Opolskimi). Jest jedną z najmniejszych gmin Opolszczyzny. Jej obszar to 84,3 km2, na którym zamieszkuje ok. 5614 osób. Bogactwami naturalnymi są lasy, które zajmują 1/3 powierzchni, zwłaszcza fragmenty dębowego starodrzewu z domieszką świerka i brzozy rosnące wokół kompleksu urokliwych stawów hodowlanych, duże pokłady bardzo czystej wody głębinowej w okolicach Krośnicy i Utraty, gdzie wybudowane zostało ujęcie wody m.in. dla Opola oraz złoża kamienia wapiennego w okolicach Otmic.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

JUSTYNA MIENTUS TEL. 774617221 WEW.106 PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI PODATKOWEJ


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – które posiadają identyczny zakres zadań.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Wspólna realizacja projektów partnerskich w zakresie kulturalnym, turystycznym oraz sportowym


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*