Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Gmina Biała


Nazwa instytucji Název instituce

Gmina Biała


Forma prawna Právní forma

jednostka samorządu terytorialnego


Web page

http://www.biala.gmina.pl


Tel.

0048 77 4388531


FAX

0048 77 4387679


e-mail

sekretariat@biala.gmina.pl


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Gmina Biała jest położona w południowej części województwa opolskiego, wchodzi w skład powiatu prudnickiego. Zamieszkuje ją ok. 10,5 tyś mieszkańców, z czego ok. 2,4 tyś osób w Białej. Gmina Biała jest gminą rolniczą, nie jest silnie uprzemysłowiona. Na jej terenie znajduje się również cześć kompleksu leśnego (Bory Niemodlińskie), ważne dla województwa szlaki komunikacji drogowej, zabytki (m.in. zamek w Białej, zamek w Chrzelicach, cmentarz żydowski w Białej, liczne kościoły, kaplice, wiatraki, wieże i baszty), tereny rekreacyjne (odkryta pływalnia miejska w Białej, kąpielisko w Dębinie, boiska sportowe w Białej i innych miejscowościach, park miejski w Białej). Gmina Biała jest terenem, na którym współżyje wiele kultur: śląska, polska, niemiecka, wschodnia, pozostały również ślady kultury żydowskiej. Jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne służące zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz zadania zlecone.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Edward Plicko – burmistrz Białej, sekretariat@biala.gmina.pl Anna Rogosz – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych; fundusze@biala.gmina.pl


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

turystyka, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, kultura (w tym również ochrona zabytków), różne rodzaje aktywizacji społecznej


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*