Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Fundacja na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „PRO SPORT” 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Motoryzacyjna 2


Nazwa instytucji Název instituce

FUNDACJA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRO SPORT” 49-318 Skarbimierz-Osiedle, ul. Motoryzacyjna 2


Forma prawna Právní forma

jednostka posiadająca osobowość prawną


Web page

http://fundacjaprosport.eu


Tel.

518166488, 506688249


FAX


e-mail

biuro@fundacjaprosport.eu


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz aktywizacji społeczności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Celem Fundacji jest przede wszystkim minimalizowanie społecznych barier osób w wieku starszym oraz dotkniętym kalectwem. Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji przez sport osób starszych i niepełnosprawnych, polegających na: a) rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji przez sport, i czynnego wypoczynku w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych, b) planowaniu i organizacji zajęć z tenisa ziemnego, pływania czy lekkoatletyki c) integracji osób niepełnosprawnych, d) planowaniu i organizowaniu pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, e) organizowaniu, współorganizowaniu oraz uczestniczeniu w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim, f) angażowaniu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, g) organizowaniu lub pomocy w organizacji imprez i obozów rekreacyjno-sportowych, turnusów rehabilitacyjnych oraz wszelkiej działalności o charakterze rehabilitacyjno-rewalidacyjnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, h) organizowaniu bazy sportowej.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Jadwiga Ferska – Dyrektor Fundacji j.ferska@fundacjaprosport.eu


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Fundacja/Stowarzyszenie o zbliżonych celach statutowych.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*