Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

Fundacja Benevolens


Nazwa instytucji Název instituce

Fundacja Benevolens


Forma prawna Právní forma

Fundacja


Web page

http://benevolens.eu


Tel.

+48 77 407 80 35


FAX


e-mail

biuro@benevolens.eu


Krótka informacja o instytucji poszukującej partnera oraz jej działalność. Stručná informace o instituci hledající partnera a o její činnosti

Fundacja Benevolens została powołana do życia w 2014 roku z życzliwości dla innych, chęci niesienia pomocy i tworzenia lepszego świata. Do głównych celów Fundacji należą ochrona i promocja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczego. W 2016 roku Fundacja zrealizowała projekt dofinansowany z RPO WO 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”, dzięki któremu zrewitalizowany został zabytkowy park w części PK „Góry Opawskie” należącego do Fundacji. W tym samym roku Fundacja znalazła się na liście projektów uzyskujących dofinansowanie z RPO WO 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 5.3 „Ochrona dziedzictwa kulturowego” i w połowie 2017 roku rusza z remontem zabytkowego budynku, celem przekształcenia go na dom artysty.


Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, e-mail, stanowisko służbowe Kontaktní osoba: jméno a příjmení, e-mail, funkce

Anna Piecuch, annapiecuch@benevolens.eu, wiceprezes zarządu, specjalista ds. pozyskiwania funduszy Aleksandra Listwan, aleksandralistwan@benevolens.eu, referent ds. pozyskiwania funduszy


Rodzaj instytucji i zakres jej działalności. Druh insitutce a popis její činnosti

Szukamy partnera z euroregionu Pradziad, który będzie chętny napisać wspólny projekt w ramach Osi priorytetowej 2, czyli projekt mający na celu promocję, udostępnienie i przybliżenie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa oraz odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych. Najbardziej interesuje nas typ projektu A, w którym to poszukiwany przez nas partner byłby wiodącym. Nie wykluczamy też projektu typu B. Zależy nam na współpracy opierającej się zarówno na kontakcie telefonicznym i mailowym jak i osobistym w siedzibie Fundacji Benevolens bądź w siedzibie partnera. Po zrealizowaniu projektu liczymy na dalszą wzajemną współpracę.


Planowany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem

Mikroprojekt typu A, B


Miejsce realizacji projektu:* Místo realizace projektu:*

Głuchołazy


Termin realizacji projektu.* Termín realizace projektu:*

2017/2018


Krótki opis propozycji projektowej:* Stručný popis projektového záměru:*

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji planistycznej zagospodarowania terenu działki ewidencyjnej o nr 1479, położonej w gminie Głuchołazy. Teren objęty projektem jest pod ochroną konserwatorską i leży w obszarze Natura 2000 (kod obszaru PLH1600007). Powierzchnia terenu wynosi 3 899,0 m2. Planowane jest wykonanie ścieżki rekreacyjnej (6 przyrządów do ćwiczeń, 7 tablic informacyjnych, 3 ławek i 3 koszy na śmieci) oraz promocja i informacja dotycząca projektu.


Cele i efekty projektu: * Cíle a přínosy projektu:*

Celem projektu jest zagospodarowanie części terenu, który jest zapuszczony i wymaga dużego nakładu pracy. Realizacja określonych zadań pozwoli na wzbogacenie kulturowe oraz przyrodnicze terenu, o który od dwu lat dba Fundacja Benevolens. Przyczyni się to do wzrostu potencjału turystycznego zarówno regionalnego jak i transgranicznego przez bliską odległość Głuchołaz od granicy czeskiej.


Wstępny szacunek i charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):* Předběžný odhad a charakteristika nákladů (personální, režijní, investiční – krátký popis):*

1. Plan zagospodarowania terenu – 30.500,00 PLN; 2. Architektura: a) oczyszczenie terenu i prace geodezyjne – 24.000,00 PLN; b) wykonanie architektury – 20.000,00 PLN; c) posadowienie – 5.000,00 PLN; 3. Wycinka chorych i zagrażających środowisku drzew – 8.000,00 PLN; 4. Koszty obsługi projektu (koordynator, księgowy, kierownik budowy) – 15.000,00 PLN; 5. Promocja i informacja – 12.000,00 PLN; Koszty ogółem: 114.500,00 PLN


Stan przygotowania projektu:* Stav přípravy projektu:*

Planowany