Przekraczamy Granice 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt "Euroregion Pradziad - nowy wymiar komunikacji" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa "Przekraczamy granice"

Górski krajobraz

„Euroregion Pradziad 2020+”

 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002199

Głównym celem projektu „Euroregion Pradziad 2020+” był dalszy rozwój współpracy partnerskich organizacji tworzących Euroregion Pradziad, ukierunkowanej na poprawę sytuacji na podmiotowym obszarze oraz poprawę współegzystencji społeczności w regionie transgranicznym. Dodatkowym celem było wypracowanie oraz aktualizacja materiałów strategiczno-planistycznych wskazujących kierunki działania i rozwoju Euroregionu oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do dalszego funkcjonowania w nowym okresie Programowym 2020+. W konsekwencji wspólnej realizacji projektu uzyskany został efekt dalszego rozwoju współpracy partnerskiej w ramach Euroregionu Pradziad. Opracowana została także aktualizacja dokumentów strategiczno-planistycznych uwzględniająca dane z wcześniej opracowanej „Analizy sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad” dzięki, której powstała aktualna koncepcja rozwoju tej organizacji: „Strategia rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2021-2029”. Wypracowane podczas spotkań roboczych rezultaty, umożliwią partnerom określenie sytuacji oraz występujących tendencji na terenie Euroregionu Pradziad, a także sprawne funkcjonowanie w nowym dziesięcioleciu oraz nowej perspektywie finansowej obejmującej okres po 2020 roku. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały dwa wyjazdy studyjne do działających na południowej granicy Polski EUWT: EUWT Tatry i EUWT Novum. Podczas wspólnych wyjazdów uczestnicy mieli okazję poznać zasady funkcjonowania tych transgranicznych, posiadających osobowość prawną organizacji. Opracowane zostały także dokumenty niezbędne do ewentualnego utworzenia EUWT (Konwencja i Statut). Ostateczna wersja Strategii oraz Konwencja i Statut EUWT zostały przedstawione i omówione na konferencji podsumowującej w Zlatych Horach.

LINK DO STRATEGII

polska wersja: https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strategia-ERP.pdf

czeska wersja: https://www.europraded.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strategie-ERP.pdf